Forskning

Den som har adhd får inte ta körkort utan ett läkarintyg. Oron grundar sig på gammal forskning som har visat en kraftigt ökad olycksrisk hos förare med adhd. Men bilden har ifrågasatts. Nu ska en pågående undersökning i Linköping bidra med ny kunskap.
I höstas disputerade Louise Karjalainen, psykolog och forskare på Gillbergcentrum, med sin avhandling om sambandet mellan ätstörningar och problematiskt ätbeteende vid autismspektrumtillstånd, ast. Den ger ytterligare stöd för att det finns likheter mellan personer med ätstörningar och de med ast – både när det gäller personlighet och förändringar i hjärnan.
Det är allt fler som drabbas av sömnsvårigheter. Malmöbaserade bolaget Learning to Sleep vill stävja problemen med hjälp av ny digital teknik.
Del 3. Vilka är fördelarna, utmaningarna och fallgroparna när man gör en utredning om behovet av särskilt stöd? Special Nest har bett specialpedagogen och föreläsaren Gudrun Löwendahl Björkman berätta om sitt perspektiv på saken.
Medicinsk yoga sprids inom sjukvården i Sverige. En variant av metoden, som nu testas på Akademiska sjukhuset i Uppsala för personer med adhd, visar sig ha goda effekter på stress, värk och sömnsvårigheter.
Att uppfatta tid ger oss möjligheter att strukturera våra liv, men hos personer med adhd kan tidsuppfattningen vara nedsatt. Men går det att träna upp och kompensera för en nedsatt tidsuppfattningsförmåga? I studien "Mera Koll" har forskare tittat närmare på frågan.
Snabbt och träffsäkert. Optolexia har utvecklat en ny screeningmetod som bygger på ögonrörelsemätning och automatiserad dataanalys. Målet är att tidigare upptäcka lågstadieelever som är i riskzonen för dyslexi.
Tio månader gamla barn med syskon som har autismdiagnos har betydligt lättare att följa ögonrörelserna på en försöksledare som rör på huvudet jämfört med en som enbart rör på ögonen. En studie pekar på att huvudrörelser kan ha stor betydelse för barn som senare får diagnosen autism.
“Social learning disability”, det vill säga sociala inlärningssvårigheter. Det tycker professor Fred Volkmar är ett bättre namn än autismspektrumtillstånd. Denne världsledande expert har nyligen besökt Sverige och pratat om lovande forskning – samt framtida utmaningar – inom autismområdet.
Musikterapi kan förbättra kommunikation och socialt samspel vid autism. Det visar flera vetenskapliga studier. En orsak är att musik är ett så starkt medium som väcker känslor direkt, menar musikterapeuten Rut Wallius.