Skola

För elever med neuropsykiatriska funktionsvariationer, npf, kan oron över vad som ska hända efter gymnasiet vara påfrestande. Special Nest berättar om vilka alternativ som finns efter avslutade gymnasiestudier.
LÄSARFRÅGA: Hej Specialpedagogen! Jag har en elev med diagnoserna selektiv mutism och autism i min klass och tycker att det är otroligt komplicerat. Hen pratar med en kompis i klassen, men är annars tyst. Föräldrarna kan inte alls förstå detta då barnet pratar hemma med allt och alla. Vad ska jag göra, jag kan ju inte bedöma muntliga färdigheter eller ens få ett svar när jag frågar barnet?
För att barn ska få rätt hjälp i skolan är det viktigt att deras svårigheter utreds ordentligt. En viktig del i kartläggningarna är det så kallade WISC-testet, som kan berätta om barnet har svårigheter med saker som perceptuell funktion eller arbetsminne. Men vad innebär egentligen begreppen?
Del 4. Utvärderingsbara åtgärder som är kopplade till elevens behov och läroplanen. Det är ledorden när ett åtgärdsprogram upprättas i samband med att en elev ges särskilt stöd. Special Nest har intervjuat specialpedagogen och föreläsaren Gudrun Löwendahl Björkman som berättar om utmaningarna vid skapandet av åtgärdsprogram.
Tidiga stödinsatser, nolltolerans mot mobbning och vuxna som lyssnar. På Nordens välfärdscenter har det sedan 2014 bedrivits ett projekt som handlar om att belysa psykisk ohälsa bland ungdomar i Norden. Special Nest intervjuar projektledaren som berättar om vikten av träningshallar för själen.
Kollegialt lärande, gemensam reflektion och stärkt yrkesroll. Det är några saker som kan åstadkommas vid handledning av skolans personal, antingen individuellt eller i grupp. Special Nest intervjuar en extern handledare som berättar om fördelarna och utmaningarna med konceptet.
Del 3. Vilka är fördelarna, utmaningarna och fallgroparna när man gör en utredning om behovet av särskilt stöd? Special Nest har bett specialpedagogen och föreläsaren Gudrun Löwendahl Björkman berätta om sitt perspektiv på saken.
Elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, npf, har ofta svårt för matematik. Karin Camnert, matematiklärare tillika rektor på Lunaskolan i Stockholm, berättar för Special Nest om att hon har identifierat ett antal elevkategorier inom npf som på olika sätt har svårt för ämnet.
Del 2. Vad behöver lärare tänka på för att vara säkra på att stödinsatserna till eleverna är direkt kopplade till ökad måluppfyllelse? Special Nest har ställt frågan till specialpedagogen, författaren och föreläsaren Gudrun Löwendahl Björkman.
Del 1. En begriplig, hanterbar och meningsfull lärmiljö och undervisning som kopplas till elevernas möjlighet att nå kunskapskraven. Det är centralt för att eleverna ska kunna utveckla och visa sina förmågor inom skolan. Det berättar specialpedagogen, författaren och föreläsaren Gudrun Löwendahl Björkman.