På Kunnaklaras dagliga verksamhet i Göteborg får unga vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, npf, hjälp att hitta sin identitet i vuxenlivet. De flesta slussas ut i arbete, men processen kan ta flera år.
Den som har adhd får inte ta körkort utan ett läkarintyg. Oron grundar sig på gammal forskning som har visat en kraftigt ökad olycksrisk hos förare med adhd. Men bilden har ifrågasatts. Nu ska en pågående undersökning i Linköping bidra med ny kunskap.
För elever med neuropsykiatriska funktionsvariationer, npf, kan oron över vad som ska hända efter gymnasiet vara påfrestande. Special Nest berättar om vilka alternativ som finns efter avslutade gymnasiestudier.
I höstas disputerade Louise Karjalainen, psykolog och forskare på Gillbergcentrum, med sin avhandling om sambandet mellan ätstörningar och problematiskt ätbeteende vid autismspektrumtillstånd, ast. Den ger ytterligare stöd för att det finns likheter mellan personer med ätstörningar och de med ast – både när det gäller personlighet och förändringar i hjärnan.
LÄSARFRÅGA: Hej Specialpedagogen! Jag har en elev med diagnoserna selektiv mutism och autism i min klass och tycker att det är otroligt komplicerat. Hen pratar med en kompis i klassen, men är annars tyst. Föräldrarna kan inte alls förstå detta då barnet pratar hemma med allt och alla. Vad ska jag göra, jag kan ju inte bedöma muntliga färdigheter eller ens få ett svar när jag frågar barnet?
För att barn ska få rätt hjälp i skolan är det viktigt att deras svårigheter utreds ordentligt. En viktig del i kartläggningarna är det så kallade WISC-testet, som kan berätta om barnet har svårigheter med saker som perceptuell funktion eller arbetsminne. Men vad innebär egentligen begreppen?
Under merparten av livet har han dolt sin diagnos. Nu är Mikael Brunzell, 35, föreläsare och vill sprida kunskap om och minska fördomarna kring tourettes syndrom.
Elva psykologer medverkar i den nya antologin ”Lågaffektivt bemötande” och tar ett brett grepp om metoden. Psykologen Bo Hejlskov Elvén, som är en av bokens författare, menar att förhoppningen är att bidra till förändring även på ledningsnivå. Bäst resultat ser man när man tar tag i hela verksamheten, anser han.
Det är allt fler som drabbas av sömnsvårigheter. Malmöbaserade bolaget Learning to Sleep vill stävja problemen med hjälp av ny digital teknik.
När unga tillbringar större delen av tiden med onlinespelande är det lätt att omgivningen börjar oroa sig, särskilt om skolan hamnar i kläm. Samtidigt tycks spelandet ge upphov till social träning. Hur illavarslande är beteendet, egentligen?