Metoder

Elva psykologer medverkar i den nya antologin ”Lågaffektivt bemötande” och tar ett brett grepp om metoden. Psykologen Bo Hejlskov Elvén, som är en av bokens författare, menar att förhoppningen är att bidra till förändring även på ledningsnivå. Bäst resultat ser man när man tar tag i hela verksamheten, anser han.
Att låta barn med adhd använda datorprogram för att förbättra arbetsminnet är en populär insats. Tanken är att adhd-symtomen ska minska och inlärningen förbättras. Men nu ifrågasätts det vetenskapliga stödet för träningen allt mer.
Ett traditionellt samtal öga mot öga passar inte alla lika bra. För många kan det vara lättare att uttrycka sig i skriftlig form och på en plats där man känner sig trygg. Psykologen Liria Ortiz tycker att motiverande samtal (MI) fungerar utmärkt – och ibland bättre – på chatten.
Lyssna förutsättningslöst och ställ öppna frågor. Det är ledorden för Adhd-coachen Marie Enbäck som värderar jämlika relationer med klienterna.
Barn med autism behöver träna på att leka och kommunicera med andra. Lou Navier Sarmantero, snart fyra år, har diagnosen autism. I väntan på professionell träning leker han dagligen med mamma Hanna och pappa Balder för sin utvecklings skull. Oavsett metodik är glädjen i fokus.
"Barn som har mycket ångest kan ha en självbild av att de är misslyckade. Men genom att ses i en grupp kan de stärka varandra." På BUP i Malmö jobbar man sedan flera år med behandlingsmetoden Cool Kids. Där får barn med ångeststörning mötas i grupp tillsammans med sina föräldrar.
Föräldrar till barn med autism känner sig ofta stressade och oroliga inför framtiden. På Autismcentrum för små barn erbjuds kurser i Acceptance and Committment Therapy (ACT). Tanken är att föräldrarna ska lära sig acceptera jobbiga omständigheter som de inte kan ändra på och öka närvaron i nuet.
Komet bygger på förstärkning av beteenden man vill se mer av. Påminnelser, beröm, lugnt bemötande och i vissa fall belöningar kan enligt kursmaterialet leda barnen rätt.
Med fokus på de vuxnas gemensamma förhållningssätt och miljön på en skola kan de enskilda specialpedagogiska insatserna minskas. Det är idén bakom modellen SWPBS, School-Wide Positive Behavior Support.
Lära ut nya färdigheter till barn med autism genom olika videoinspelningar. Det är vad videomodellering handlar om. Logopeden tillika beteendeanalytikern Klara Schelvander Wenneborg använder metoden i sitt dagliga arbete.