Nästa artikel

Beda Hallbergs gymnasium i Kungsbacka är en liten skola som sätter individen i centrum, de har små studiegrupper och tydlig struktur. Hit söker ungdomar som vill ha en mindre miljö än den traditionella gymnasieskolan. Skolan startade som en del i ett Plug in-projekt.

– I Kungsbacka hade vi inget kommunalt alternativ för dem som ville gå i en liten skola vilket vi upplevde att det fanns ett behov av. Men det var osäkert att starta när vi var i nergångstider med elevtal. I och med Plug in-projektet fick vi medel till Kungsbacka och då kunde vi utveckla Beda som en del av det, säger Cecilia Tengelin Danielsson, specialpedagogisk ledare och en av dem som var med och startade skolan.

Trots att Plug in är ett projekt för drop outs riktar sig Beda Hallbergs gymnasium till många fler än just hemmasittare.

– Vi ville skapa en skola för ungdomar som hade önskemål om ett litet kommunalt alternativ med alternativt upplägg och pedagogik, säger Cecilia Tengelin Danielsson

Till Beda Hallbergs gymnasium kommer både de som påbörjat en gymnasieutbildning, men valt att bryta eller byta, och de från grundskolan som från början vet att de vill ha ett mindre sammanhang.

– Det är unikt för Beda att vi tar från båda hållen.

Det har också givit skolan sin styrka, menar Cecilia Tengelin Danielsson

– Vi startade en vårtermin och tog in 25 ungdomar som tidigare läst kurser på gymnasiet. Det började jättebra, men efter ett tag hamnade många i gamla mönster och i frånvaro. När vi sedan också tog in ungdomar direkt från nian fick vi in en annan energi i huset. Alla har inte en tung ryggsäck med sig, och de som har det smittas med energi och en positiv känsla för skolan av dem som har större kraft och förmåga.

Pedagogik förankrad i forskning
Flera av eleverna på Beda Hallbergs gymnasium har en neuropsykiatrisk diagnos, eller har liknande behov som vid en NPF-diagnos. Den mindre miljön och det strukturerade schemat passar dessa elever.

– Men det finns också många som söker sig till Beda för man tycker det är en mysig miljö. Rätt miljö kan bara det göra mycket för att ungdomar ska må bättre.

Beda Hallbergs gymnasium har byggt sin struktur och pedagogik på forskning om bland annat sömn och rutiner.

– Forskning visar att ungdomar är tröttare och därför börjar vi senare på dagen, vid 9:30 och då börjar vi med frukost, säger Cecilia Tengelin Danielsson

Varje dag ser likadan ut, med två lärpass – ett på förmiddagen och ett på eftermiddagen – och skoldagen avslutas klockan 16. De har valt bort läxor för att skilja på arbete och fritid.

Skolan tar in elever under hela läsåret, och har elever mellan 16-21 år i olika skeden av utbildning.

– Man kan börja i maj likaväl som i augusti och man kan vara 19 år och gå i ettan, man är inte annorlunda här för att det skiljer i ålder, säger Cecilia Tengelin Danielsson. Vi sätter eleven i mitten och syr programmet runt det snarare än att anpassa eleven till programmet. Här får man välja om man vill läsa en eller två eller flera kurser i taget. Vi har också en väldigt närvarande elevhälsa där kurator, skolsköterska, specialpedagog och strukturstöd är bland eleverna. Och eftersom vi är liten verksamhet blir relationen väldigt nära.

Examen inte enda framgången
Plug in-projektet avslutades i somras, men Beda Hallbergs gymnasium ska fortsätta i kommunal regi. Cecilia Tengelin Danielsson menar att det som är svårt med denna verksamhet är att är att det är svårt att mäta resultat utifrån betyg och examensbevis.

– Eleverna har så olika mål med att gå här. Vissa går på Beda ett år för att sedan gå på en folkhögskola. Så det är svårt att mäta framgång, för oss är inte en gymnasieexamen de enda framgången utan det finns många andra mjuka värden att också ta hänsyn till.

Hon säger att Kungsbacka sedan Plug in startades har fått ner det kommunala aktivitetsansvaret som en kommun enligt skollagen (2010:800, 29 kap 9 §) har för elever under 20 år och som inte går i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan.

– Vi gjorde flera Plug in-projekt i Kungsbacka, vilket har gjort att vi har en bred palett av utbildningsalternativ för de här ungdomarna och kan möta många olika behov. Vi släpper inte taget om dem.

Vad är PlugIn?

Plug In är Sveriges största projekt för att stötta ungdomar till att fullfölja gymnasieskolan. Under projektets första tre år startade 80 delprojekt i 40 kommuner, där varje delprojekt utgjorde en projektverkstad i vilken nya metoder för att motverka studiebrott prövades. 75% av verkstäderna har i någon grad implementerats i kommunerna. Målet i Plug In är att halvera andelen elever som inte fullföljer sina gymnasiestudier. Hösten 2015 startar Plug In 2.0 och utvidgas till att omfatta nyanlända och 15-åringar, vilket beräknas avsluta våren 2018.

Plug In finansieras till hälften av EU-medel.

PlugInnovation är en del av projektet Plug In. Webbplatsen utvecklas för att bli en digital plattform där viktig kunskap, framgångsfaktorer och forskning inom området samlas.

Läs mer pluginnovation.se

Annons