Nästa artikel

Utvidgad skolplikt nedåt i åldrarna, förslagsvis från tre år, med fokus på barns språkliga utveckling kan vända svenska skolans negativa resultatutveckling, enligt professor Mats Myrberg.

Skillnader i ordförråd mellan barn är mycket stora redan vid tre års ålder. Forskarna vet att ett stort ordförråd är en av de viktigaste faktorerna bakom utveckling av läsförståelse. Forskning visar även att ordförråd på modersmålet har stor betydelse för hur bra en individ lär sig ett andraspråk. Det är argumenten som Mats Myrberg, professor emeritus i specialpedagogik med 40 års forskarerfarenhet av skolreformer och utvecklingsarbete, använder när han på Dagens Nyheters debattsida för fram sitt förslag om skolplikt från 3 års ålder.

En sådan åtgärd skulle jämna ut skillnader och förbättra utgångsläget vid skolstart för barn från mindre gynnade socioekonomiska förhållanden, enligt Myrberg. Han hänvisar bland att till forskning som visar att barn med läs- och skrivproblem i stor utsträckning väljer bort fortsatta studier efter grundskolan.

Annons