Nästa artikel

  • ”Kartläggningen är inte bara ett sätt för att ta reda på elevens svagheter utan framförallt upptäcka elevers strategier och möjligheter", säger Astrid Frylmark.

  • Kartläggningsmaterialet är från början utvecklat av den brittiska specialpedagogen och forskaren Anne Margaret Smith.

  • Logopeden Astrid Frylmark har översatt kartläggningsmaterialet Kamel till svenska.

Premium Det är svårt att använda traditionella tester för att undersöka om elever med svenska som andraspråk brottas med dyslexi eller andra inlärningshinder. Kartläggningsmaterialet Kamel är inriktat på just den målgruppen. ”Materialet kan användas oavsett språk”, säger logopeden Astrid Frylmark som har översatt Kamel till svenska.

Behovet av en kartläggning börjar ofta med att en lärare är bekymrad över en elevs svårigheter i skolan men utan att veta vilka hinder som skapar dessa svårigheter. Kartläggningsmaterialet Kamel, som står för Kartläggning av mångspråkiga elevers lärande, består av tre steg: observationsfas, kartläggning och återkoppling. I det första steget fokuserar pedagogen på att ta reda på mer om vilka situationer som är svåra för eleven. Detta görs genom observationer och intervjuer

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Hjälpmedel
Annons