Nästa artikel

  • Att kartlägga beteenden och sammanhang är viktigt för att kunna sätta in rätt insatser i skolmiljön för elever i behov av särskilt stöd.

Kartläggning är en mycket viktig del i arbetet med barn i behov av särskilt stöd för att veta vilka insatser barnet kan behöva. Special Nest vill därför tipsa om några olika kartläggningsmaterial. Dessa hjälper på olika sätt till att kartlägga beteenden och sammanhang som är av yttersta vikt att förstå för att sätta in rätt insatser i skolmiljön.

Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning
Tillgänglighet är ett begrepp som beskriver hur väl en organisation, verksamhet, lokal eller plats fungerar för barn och elever oavsett funktionsförmåga. Tillgänglighet i förskola, skola och på fritidshem handlar om att alla barn och elever ska ges tillgång och möjlighet att ta del av lärande och gemenskap i hela lärmiljön. Kartläggning och handlingsplan finns för förskola, skola samt fritidshem och är uppdelat så att chefer kan använda det på organisationsnivå och pedagoger på gruppnivå. I materialet ingår handledning, kartläggning och handlingsplan.

 

Levla skolan
Levla är ett vägledande stödmaterial som har utvecklats i nära samarbete med pedagoger, specialpedagoger, rektorer och elevhälsopersonal. Syftet är att förstärka skolans och förskolans tidiga insatser när det handlar om generella svårigheter där fokus ligger på situationen och inte på barnet eller eleven. Levlamaterialets formulär hjälper skolpersonal att göra en beskrivning av en problemsituation och med hjälp av materialets anpassnings- och åtgärdsbank kan personalen enklare komma igång med relevanta stödinsatser i lärmiljön.

 

Skolkompassen och Förskolekompassen
Skolkompassen och Förskolekompassen är ett pedagogiskt kartläggningsmaterial för pedagoger som vill förstå de bakomliggande orsakerna till de svårigheter som barn med ojämna förmågor får. Böckerna förmedlar konkreta strategier för att hitta rätt nivåer för krav och kompensera för de färdighetsbrister barnet har. Viktigast av allt är att här också finns idéer och verktyg för hur pedagoger kan stötta och hjälpa barnet att kunna utveckla och träna upp sina förmågor.

 

Skola-Elev-Plan, SEP
SEP är en kartläggning vid frågeställningar kring bristande måluppfyllelse, anpassad studiegång, ansökan till särskild undervisningsgrupp eller vid problematisk skolfrånvaro. Kartläggningen har sitt fokus på eleven utifrån att skolan har ansvaret att förbättra skolsituationen i samråd med elev och vårdnadshavare. Kartläggningen består av tre delar med fokus på elev, vårdnadshavare och skolpersonal var för sig. I kartläggningsmaterialet finns en handledning med instruktioner samt frågeformulär och förslag på hur kartläggningen ska utmynna i en handlingsplan.

Kategorier: 
Skola
Annons