Nästa artikel

Patienter med autismspektrumtillstånd (AST) kan ha nytta av en skräddarsydd omvårdnadsstruktur inom slutenvården. Det menar Johan Söderlund, överläkare och Maria Karlmark, specialpedagog.

"Få psykologer arbetar terapeutiskt inom slutenvården, och det saknas även specialpedagoger. Om den omvårdnadspersonal inom slutenvården som interagerar med AST-patienter erbjuds basal teoretisk och praktisk kunskap om subspecialiserade metoder kan vården av patienter med AST förbättras avsevärt." Det skriver Johan Söderlund, överläkare, med dr, Psykiatri SV, Stockholm och Maria Karlmark
specialpedagog, Konsultteam för autismspektrum (KAS), Norra Stockholms psykiatri i en debattartikel i Läkartidningen den 8 december.

De menar att man bör skräddarsyr omvårdnadsstrukturen inom slutenvården eftersom att det idag inte tas tillräcklig hänsyn till AST-gruppens perceptuella, kognitiva och kommunikativa begränsningar.

"Genom att sätta sig in i patientens förutsättningar för perception, kognition och kommunikation kan man skapa den omvårdnadsstruktur som är mest gynnsam för patientens tillfrisknande. Alliansen med patienten stärks genom adekvat bemötande och förhållningssätt, konfliktsituationer kan förhindras och den diagnostiska träffsäkerheten ökar, vilket sannolikt innebär att patienten aktiveras snabbare, mår bättre och snabbare kan skrivas ut. När omvårdnadspersonalen förstår på vilket sätt de gör störst skillnad blir de mer delaktiga, vilket ger en känsla av inflytande och stärker dem i vårdarbetet." menar de.

I en kommentar skriver Sven Román, Barn och ungdomspykiater, att detta även bör ske inom BUP:

"Genom rätt bemötande och omhändertagande kan medicinering, tvångsvård och tvångsåtgärder minska högst avsevärt. Och vice versa, om dessa patienter inte bemöts på rätt sätt riskerar de att utsättas för vanvård. Det omhändertagande som dessa patienter bör få - t ex tydlighet, förutsägbarhet, struktur och lågaffektivt bemötande - skulle i hög utsträckning även gagna andra patienter."

Annons