Nästa artikel

Bidrar specialistkompetenser under samma tak till en fungerande vårdkedja då ett barn har autism eller andra tidiga utvecklingsavvikelser och vilka andra fördelar kan en sådan insats ha? Det här är frågor som det forskar på i en studie som just nu pågår på Gillberg Center och som presenteras i Forskarhörnan på Gillberg centers hemsida.

På Gillbergcenters hemsida skriver forskare i Forskarhörnan om olika forskningsprojekt som pågår och planeras. Just nu uppmärksammar forskaren och universitetslektorn Nanna Gillberg projektet ”HjällboSamverkan Små barn” som är ett exempel på hur organiseringen av klinisk verksamhet utvecklas ur och i samspel med forskning och klinisk erfarenhet.

Sedan 2010 genomförs en autismscreening av alla barn i samband med två och ett halvt års kontrollen på BVC. Detta efter att barnläkaren och barnpsykiater Gudrun Nygren på GNC visat att denna screening kunde öka möjligheten att upptäcka tidiga symptom på autism. 

Gudrun Nygren upptäckte också att det fanns försvårande omständigheter i vårdkedjan vilket ledde till en tanke om att utveckla och pröva en ny samverkansmodell byggd på geografisk närhet och samarbete med föräldrar. Idéerna resulterade i ett treårigt projekt 2013 i stadsdelen Hjällbo. Projektet som möjliggjorts med bidrag från Allmänna Arvsfonden syftar till att små barn med autism och andra tidiga utvecklingsavvikelser ska få möjlighet till utredning och insatser på specialistnivå lokalt i stadsdelen.

Den lokala organiseringen med alla kompetenser under samma tak möjliggör ett helhetsgrepp om barnets och familjernas situation. De tänkta fördelarna med projektets upplägg är en fungerande vårdkedja eftersom det antas ha positiva effekter utifrån barnets och familjernas perspektiv. Likväl som ur ett organisatoriskt och samhällsekonomiskt perspektiv. 

Nu pågår studier av projektet, där projektets arbetssätt jämförs med ordinarie verksamhetsprocess. Det man vill kartlägga är om det finns vinster både på individ och samhällsnivå med att samordna alla vårdinsatser lokalt under samma tak i familjens närmiljö.
Projektet kommer att följas av flera forskningsstudier vars resultat kommer att presenteras i Forskarhörnan. Ytterligare forskningsstudier utifrån projektet planeras.

Annons