Nästa artikel

I samspel och samtal med andra förväntas man följa en mängd osynliga regler och det finns dessutom dolda förväntningar på hur man ska agera i de flesta situationer under en dag. Barn med autism är några av de barn som kan ha extra svårt att förstå och använda dessa oskrivna regler på förväntat sätt. Ett sätt att utveckla förståelsen för och synliggöra dessa regler är att arbeta med ”Socialt bildstöd”. Begreppet socialt bildstöd är ett samlingsnamn för visuella verktyg vilka i kombination med samtal på metanivå synliggör och förklarar sociala situationer för barnen. Special Nest har bjudit in logopeden Eva-Lotta Heide som skrivit boken Bättre samspel med socialt bildstöd – handbok för förskola och skola, en bok som ska hjälpa pedagogerna att genom enkla visuella verktyg förbättra barnens förståelse för oskrivna samtals- och samspelsregler och underlätta perspektivtagande. Välkommen till en inspirationsföreläsning för att lära dig mer om vad socialt bildstöd innebär.

När: torsdagen den 23 september 2021, klockan 19.00 – 20.00, ca 60 minuter inklusive frågestund

Hur: Via mötesplattformen Zoom. Gratis för Special Nest prenumeranter.

Icke prenumeranter: 150 kr.

För vem: Föreläsningen riktar sig till personal inom förskolan, grundskolan och grundsärskolan men även vårdnadshavare och andra intresserade.

Anmälan som prenumerant: Mejla live@specialnest.se ditt intresse, samt vilken mejl du har som inloggning till Special Nest så skickar vi en inloggningslänk och instruktioner till dig.

Annons