Nästa artikel

Stödboende är en ny placeringsform som förts in i Socialtjänstlagen för barn och unga i åldern 16–20 år.

En ny placeringsform har förts in i socialtjänstlagen från den 1 januari 2016 – Stödboende. Det är för barn och unga i åldern 16–20 år som bedöms kunna bo i ett eget boende med anpassat stöd, och som inte har behov av sådana vård- och behandlingsinsatser som motiverar en placering i HVB.

Personen ska alltså vara socialt fungerande och endast ha ett mindre vårdbehov, och är så självständig att familjehemsplacering inte är nödvändig.

Vem som kan placeras i Stödboende går inte att specificera eftersom det ska göras en individuell bedömning i varje fall. Men alla ska ha en vårdplan, som därefter konkretiseras i en genomförandeplan.

Stödboendeplaceringens huvudsakliga syfte är att under trygga former träna och förbereda personen för ett självständigt boende och vuxenliv i ett eget boende. Stödboendet kan vara en egen lägenhet eller delad med en närstående, studentrum i korridor eller liknande.

Stödet ska vara anpassat utifrån personens behov, exempelvis genom hjälp med frågor om ekonomi och få en struktur i vardagen. De bör också kunna få stöd i att ordna bostad efter placeringen, studier, arbete eller annan sysselsättning och att skapa sig en meningsfull fritid.

Stödboende-stödet ska vara flexibelt utifrån personens behov.

Annons