Nästa artikel

En fjärdedel av orosanmälningarna som Skolinspektionen får in gäller brister i stöd för elever med särskilda behov.

Skolinspektionen får årligen in drygt 4 000 anmälningar från oroliga föräldrar om brister i skolornas verksamhet. Det absolut vanligaste skälet till en orosanmälan är kränkningar av olika slag, som elever utsatts för. Den näst vanligaste orsaken till anmälan (25 procent under 2015) gäller brister i stödet för elever med särskilda behov, såsom inlärnings- eller koncentrationssvårigheter och NPF.

Den svenska skolan har ett starkt kompensatoriskt uppdrag och ska kompensera för eventuella funktionsvariationer genom en kedja av extra anpassningar och särskilt stöd. Alla elever har enligt skollagen rätt till stöd för att kunna nå kunskapsmålen.

Annons