Nästa artikel

Här är allt som rör NPF-världen måndagen den 4 juli i Almedalen.

Seminarium: Barnkonventionen som lag

Arrangör: Stiftelsen Allmänna Barnhuset, Barnombudsmannen
Tid: 08:00 - 09:00
Plats: S:t Hansgatan 21, Barnrättstorget

Barnkonventionen är nu närmare än någonsin att bli en del av svensk lagstiftning. Hur kommer barnkonventionens stärkta ställning som lag påverka Sverige och vilka förändringar kommer krävas?

Enligt artikel 4 i barnkonventionen ska staten vidta alla lämpliga lagstiftnings-, administrativa och andra åtgärder för att genomföra barnets rättigheter. För vissa rättigheter ska staten till och med vidta åtgärder till det yttersta av sina tillgängliga resurser. Hur kommer barnkonventionen som lag påverka det svenska samhället? Vilka förändringar måste till för att tillämpa artiklarna i barnkonventionen? Barnombudsman Fredrik Malmberg och Cecilia Sjölander, generalsekreterare Stiftelsen Allmänna Barnhuset inleder hela veckan på Barnrättstorget och hälsar alla välkomna. Därefter håller barnminister Åsa Regnér ett öppningsanförande och som en del av invigningen har vi även arrangerat ett panelsamtal om barnkonventionen som lag kl. 08:30-08:50 där barnminister Åsa Regnér medverkar tillsammans med Ulrika Carlsson, riksdagsledamot och utbildningspolitisk talesperson, Centerpartiet. Panelsamtalet inleder veckan på Barnrättstorget och efteråt ges tillfälle att fortsätta diskussionerna

 

Lärarmorgon: Hur får vi en skola i världsklass?

Arrangör: Lärarförbundet
Tid: 08:30 - 09:30
Plats: Hamnplan, H203, Lärarförbundets studio

Skola, integration och mångfald diskuteras ur olika perspektiv med lärare, forskare, politiker, debattörer med flera. Vilka är de stora utmaningarna för skolan i dag och vilka lösningar behövs för att möta framtiden?

 

Seminarium: Har vi en skola för alla eller får några elever betala utanförskapets pris?

Arrangör: Dyslexiförbundet FMLS, Svenska Dyslexiföreningen, Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn
Tid: 08:30 - 10:00
Plats: Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3, Sal D22

Många elever med läs- och skrivsvårigheter får inte det stöd de behöver för att klara skolarbetet. Skollagen ger rektor ansvar för att ge elever stöd och anpassning samt se till att lärare har förutsättning att inkludera alla. Hur får vi fler att klara skolan? Vad händer om eleven inte får hjälp?

En del av OECD:s kritik av svenska skolan handlar om att lärare brister i sin kompetens och utövning. Trycket på lärarna är hårt och den psykiska ohälsan ökar bland både lärare och elever. Allt fler elever vittnar om svårigheter att passa in i skolan med oro och psykisk ohälsa som följd. I SKLs undersökning Elevers syn på skolan, uppger 45 procent av eleverna i årskurs 8 att skolan ger dem lust att lära mer mot 75 procent i årskurs fem. Det kan handla om bristande motivation men också om att elever med läs och skrivsvårigheter får det svårare i högstadiet, gymnasiet och på universitetet. Digitala verktyg kan vara avgörande för människor med dyslexi. Ändå upplever elever att det är svårt att få rätt stöd och hjälp i skolan. Hur kan digitala verktyg och mer kunskap om läs och skrivsvårigheter bidra till att både lärare och elever får det lättare att ta till sig kunskap och klara skolan. Vad händer om de inte får den hjälp de behöver och vilka risker för framtiden medför detta?

 

Seminarium: Respekt – barns röster om funktionsnedsättning

Arrangör: Barnombudsmannen
Tid: 09:20 - 10:20
Plats: S:t Hansgatan 21, Barnrättstorget

Barn med funktionsnedsättningar vill mötas med förväntningar. De vill få information. Få vara delaktiga. De vill få leva i trygghet och slippa fördomar, kränkningar och våld. Det är barn som begär och förtjänar respekt. Men verkligheten ser ofta annorlunda ut.

Hur kan ansvariga förbättra situationen? Vad krävs för att barn ska få sina rättigheter tillgodosedda? Presentation av Barnombudsmannens årsrapport 2016

 

Seminarium: Vad kostar neddragningar av personlig assistans?

Arrangör: STIL - Stiftarna av Independent Living i Sverige
Tid: 09:30 - 10:15
Plats: Birgers gränd 1, Packhusplan

Det finns ett starkt politiskt tryck för att strama åt utvecklingen av den statliga assistansersättningen. Men en minskning av antalet assistanstimmar innebär inte att kostnaderna försvinner. Vi tittar på en kostnadsjämförelse och diskuterar slutsatserna.

Vad kostar neddragningar av personlig assistans? Det finns ett starkt politiskt tryck för att strama åt utvecklingen av den statliga assistansersättningen. Men en minskning av antalet assistanstimmar innebär inte att kostnaderna försvinner. Vi presenterar Umeå Universitets kostnadsjämförelse och diskuterar slutsatserna. Idag diskuteras kostnaderna för personlig assistans i ett vakuum, som om kostnaderna skulle minska om antalet assistanstimmar gjorde det. Men faktum är att kostnader kommer alltid att finnas så länge det finns personer i behov av service. Frågan är snarare fördelningspolitisk - vem får bära kostnaderna? Mattias Näsman, ekonomhistoriker på Umeå Universitet, har på uppdrag av STIL gjort en kostnadsjämförelse. Vi presenterar studien och diskuterar resultaten.

 

Seminarium: Sällsynta diagnoser – möjligheter och utmaningar

Arrangör: Ågrenska, Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser
Tid: 09:30 - 10:15
Plats: Fenomenalen science center, Skeppsbron 6

Hur skapar vi jämlika villkor för personer med sällsynta diagnoser? Minst 390 000 personer i Sverige har en sällsynt diagnos. Okunskapen i samhället är stor. Under seminariet diskuteras frågor som: Vad händer inom området? Vad behövs? Utmaningar?

Moderator: Anders Olauson, styrelseordförande Ågrenska och honorary president European Patients Forum.

 

Seminarium: Hur blir det för barnen? – barn till föräldrar med kognitiva svårigheter

Arrangör: Stiftelsen Allmänna Barnhuset
Tid: 10:40- - 11:40
Plats: S:t Hansgatan 21, Barnrättstorget

Familjer där föräldrar har kognitiva svårigheter som påverkar föräldraförmågan kännetecknas ofta av att både barn och föräldrar ofta lever under dåliga ekonomiska förhållanden, är socialt isolerade, har dålig tillgång till stödjande nätverk och har dålig fysisk och psykisk hälsa.

Kartläggningar visar att detta är en stor grupp. Intervjuer med barn visar på behov av kunskap om föräldrarnas svårigheter och stöd till föräldrarna, hjälp med konflikthantering, gruppverksamhet, kontaktpersoner för att bl.a. få en fungerande fritid, stöd i skolarbetet. På seminariet kommer vi diskutera hur samhället kan arbeta för att dessa barn ska få en god uppväxt och hur kan vi säkerställa att professionella som möter familjerna har metoder och kunskap för olika insatser?

 

Seminarium: Den laglösa skolan – när skall skolan börja följa de regelverk som finns?

Arrangör: Dyslexiförbundet FMLS, Svenska Dyslexiföreningen, Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn
Tid: 10:15 - 11:45
Plats: Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3, Sal D22

Huvudmännen argumenterar med resursbrist när de inte ger elever i särskilt stöd eller alternativa verktyg. Inom vilken annan samhällssektor är det acceptabelt att lagar och förordningar systematiskt åsidosätts? Kommunen och skolan bestämmer, borde det vara så?

Skollagen är ryggraden i de regler som omgärdar utbildningsområdet. Till det kommer förordningar, föreskrifter och allmänna råd. Men det är kommunen och skolan som ansvarar för hur man faktiskt arbetar. Om man inte är nöjd med agerandet kan man vända sig till Skolinspektionen, som utövar tillsyn över skola och förskola. De ärenden som kommer in till skolinspektionen visar att skillnaden mellan den juridiska kartan och den pedagogiska verkligheten är stor. Huvudmännens vanligaste argument är resursbrist - ekonomisk eller pedagogisk. Och man frågar sig: Inom vilken annan samhällssektor är det acceptabelt att lagar och förordningar systematiskt åsidosätts?

 

Seminarium: Barn med funktionsnedsättning

Arrangör: Barnombudsmannen, Stiftelsen Allmänna Barnhuset
Tid: 10:20 - 10:40
Plats: S:t Hansgatan 21, Barnrättstorget, tältet

Nästan 300 000 barn i Sverige har en funktionsnedsättning. Varje barn har rätt att mötas med respekt. Vad behöver vi göra om vi lyssnar på barnen och hur kan vi stärka barns rätt till information och delaktighet i lagstiftningen?

En funktionsnedsättning kan vara att inte kunna se, höra eller gå. Eller så kan man ha svårt att läsa, koncentrera sig och lära sig saker.

 

Seminarium: Vem tar ansvar för elevers hälsa?

Arrangör: Västra Götalandsregionen
Tid: 10:30 - 11:30
Plats: Strandvägen, H542, Västsvenska Arenan

Hur ser staten och regionernas hälso- och sjukvård till att kommunerna får det stöd som behövs för att minska skolavhoppen? Är skolan redo att släppa in kompetensen som finns i sjukvården att minska psykisk ohälsa? Vem tar ansvaret för gränssnitten?

En fjärdedel av alla elever tar inte studenten. Det beror till stor del på bristande psykosocial arbetsmiljö och andra faktorer som bidrar till psykisk ohälsa hos barn och unga. Välkommen till ett seminarium som belyser problematiken med ungas psykiska hälsa, den gränssnittsfråga detta är mellan skola och hälso- och sjukvård och låt oss diskutera möjligheter för åtgärder och gemensamt åtagande för framtiden. Lina Axelsson Kihlbom medverkar.

 

Seminarium: Med LSS i fokus

Arrangör: Ågrenska, Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser
Tid: 11:30 - 12:15
Plats: Fenomenalen science center, Skeppsbron 6

Hur skapar vi jämlika villkor för personer med sällsynta diagnoser? Minst 390 000 personer i Sverige har en sällsynt diagnos. Okunskapen i samhället är stor.

Under seminariet diskuteras frågor som rör LSS: Hur var det tänkt? Hur ser det ut idag? Hur blir det i framtiden? Moderator: Anders Olauson, styrelseordförande Ågrenska och honorary president European Patients Forum.

 

Seminarium: Samordnat föräldrastöd – stuprör hinder för funktionsnedsatta barns rättigheter. Så spränger vi dem!

Arrangör: SAMFÖR – Samordnat föräldrastöd
Tid: 11:30 - 13:30
Plats: Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3, Sal B14

Är det rimligt att föräldrar till barn med funktionsnedsättning själva samordnar samhällets resurser? Vems är ansvaret om föräldrarna inte klarar av samordningen? Hur kan samhällets stöd till dessa familjer samordnas och hur stuprörstänket kan överkommas?

Utbudet av stöd och hjälp till barn med funktionsnedsättning och deras familjer är förhållandevis rikt i Sverige. För barn med komplexa behov kan mycket tid gå till att samordna kontakter och stöd från olika verksamheter. Idag läggs ett stort ansvar på dessa familjer att själva hålla ordning på alla kontakter och ju mer komplexa behov ett barn har, desto fler kontakter behöver samordnas. De barn vars föräldrar inte förmår agera samordnare riskerar att hamna i en särskilt utsatt situation. Projektet ”Samordnat föräldrastöd för barn och ungdomar med funktionsnedsättning” har i 2 års tid erbjudit föräldralotsning och samordning och har med sig erfarenheter om hur stuprörsorganisationer påverkar barns rättigheter och familjers vardag. Under seminariet redogör vi våra erfarenheter och diskuterar lösningar för framtida tillgänglighet i offentlig förvaltning.

 

Seminarium: Att vara förälder till en vuxen son eller dotter som har en funktionsnedsättning

Arrangör: Bräcke diakoni
Tid: 12:00 - 12:30
Plats: Almedalsbiblioteket, Cramérgatan 5, Sal E30

Många personer med funktionsnedsättning är beroende av sina föräldrar för att vardagen ska fungera, trots att de har stöd från samhället. Ta del av ett samtal om ett speciellt föräldraskap. Under samtalet presenteras erfarenheter från Projekt Delaktighet och stöd som vänder sig till denna grupp.

 

Seminarium: Vilka är lösningarna för en samordnad vård och omsorg?

Arrangör: Myndigheten för vård- och omsorgsanalys/Vårdanalys
Tid: 12:00 - 12:50
Plats: Mellangatan 1

I flera rapporter lyfts problem som uppstår när samordningen inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten inte fungerar. Samordning innebär olika lösningar för olika grupper och olika individer inom grupperna. Hur kan vi förbättra samordningen?

I flera av Vårdanalys rapporter lyfts problem som uppstår när samordningen inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten inte fungerar. Cirka en miljon patienter och brukare har komplexa samordningsbehov och samtidigt små förutsättningar att vara delaktiga i samordningen av sin vård och omsorg.

 

Seminarium: Lika rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Arrangör: UR (Sveriges Utbildningsradio)
Tid: 13:00 - 13:10
Plats: S:t Hansgatan 21, Barnrättstorget

Alla har rätt att höras i ett demokratiskt samhälle. Ändå finns de som sällan får möjlighet att ta plats, som barn och unga. Det gäller inte minst i Almedalen. Se en retorisk kamp mellan ett barn och en politiker om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

I "Retorikmatchen" möts ett barn och en politiker genom att hålla varsitt hyllningstal till en mänsklig rättighet. Alla riksdagspartier medverkar som ett lag mot ett lag bestående av barn och unga från hela Sverige. Talen kommer efter Almedalens sista retorikmatch.att bedömas av en retorikexpert och den vinnande sidan utses Schema för samtliga Retorikmatcher: Måndag den 4 juli: 11.40–11.50 Lika rättigheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck 11.50–12.00 Rättigheter för nationella minoriteter 13.00–13.10 Rättigheter för personer med funktionsnedsättning 13.10–13.20 Yttrandefrihet 14.20–14.30 Rätten till hälsa 14.30–14.40 Rätten att inte bli diskriminerad Tisdag den 5 juli: 14.20–14.30 Flyktingars rättigheter 14.30–14.40 Rätten till utbildning

 

Seminarium: Hur tänker vi långsiktigt kring placerade barn?

Arrangör: Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
Tid: 13:00 - 13:50
Plats: Mellangatan 1

Hur tänker vi långsiktigt kring placerade barn? Målgruppen är annorlunda än för 20-25 år sedan med andra behov, förutsättningar och önskemål. Hur bemöter vi det? Vilka utmaningar finns och vilka lösningar? Hur får vi till en långsiktig utveckling av barn och ungdomsvården?

Den senaste tidens stora ökning av antalet ensamkommande barn och unga som söker asyl i Sverige har satt den sociala barn- och ungdomsvården i fokus. Socialtjänstens barn- och ungdomsvård har redan tidigare varit föremål för debatt. Bara under 2000-talet har vanvårdsutredningen, upprättelseutredningen och utredningen om tvångsvård för barn och unga genomförts.

 

Seminarium: Sällsynta diagnoser banar väg för framtidens vård

Arrangör: Ågrenska, Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser
Tid: 14:30 - 15:00
Plats: Fenomenalen science center, Skeppsbron 6

Hur skapar vi jämlika villkor för personer med sällsynta diagnoser? Minst 390 000 personer i Sverige har en sällsynt diagnos. Okunskapen i samhället är stor.

Under seminariet diskuteras frågor: Hur når vi jämlikhet och långsiktighet? Moderator: Anders Olauson, styrelseordförande Ågrenska och honorary president European Patients Forum.

 

Seminarium: Upptäck dyslexi hos barn tidigt genom screening av ögonrörelser

Arrangör: Atea Sverige AB, Microsoft, HP, Optolexia
Tid: 14:45 - 15:30
Plats: Karamellboden, Södra Kyrkogatan 7

En helt ny typ av screening möjliggör tidig upptäckt av dyslexi hos barn/elever. Det tar mindre än en minut att genomföra screeningen och testresultatet har en träffsäkerhet på 95% vilket möjliggör för skolan att sätta in extra stöd i elevens läs-och skrivinlärning.

Ny teknik erbjuder en banbrytande möjlighet att upptäcka dyslexi tidigt genom att scanna av ögonrörelser. I detta seminarium får du möta Ånge kommun som påbörjat arbetet med att screena elever för att kunna sätta in rätt stöd tidigt. Det är dags att erbjuda eleverna teknikstöd för lärandet, på riktigt.

 

Seminarium: Att möta det sällsynta

Arrangör: Ågrenska, Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser
Tid:15:30 - 16:00
Plats: Fenomenalen science center, Skeppsbron 6

Hur skapar vi jämlika villkor för personer med sällsynta diagnoser? Minst 390 000 personer i Sverige har en sällsynt diagnos. Okunskapen i samhället är stor. Hur kan man skapa tillit i mötet mellan profession och individ? Att lyssna, att fråga och att närma sig varandra.

Moderator: Anders Olauson, styrelseordförande Ågrenska och honorary president European Patients Forum.

 

Seminarium: Har parterna ett ansvar för jobb till personer med funktionsnedsättning?

Arrangör: Lika Unika
Tid:15:30 - 16:30
Plats: Birgers gränd 7, trädgård med ingång från Almedalen, Ideella trädgården

Utgångspunkten för seminariet är människors vilja att arbeta. Allas kompetenser och förmågor måste tas tillvara. Så är det inte idag. Under seminariet diskuterar företrädare för arbetsmarknadens parter om hinder och framgångsvägar för jobb till personer med funktionsnedsättning utifrån en rapport.

Utgångspunkten för seminariet är att alla människors vilja att arbeta, deras kompetenser och förmågor måste tas tillvara. Så är det inte idag. Personer med funktionsnedsättning drabbas i högre grad än andra av arbetslöshet, något som inte tycks förändras med konjunkturer. Samtidigt som problemen är betydande så är funktionshinderperspektivet nästan borta i debatten om jobben. Hur kan meriter och kompetenser lyftas fram i stället för att som idag ofta koppla begreppet ”nedsatt arbetsförmåga” till den som har en funktionsnedsättning? Hur kan barriärer som människor möter brytas så att vägar till arbete öppnas? Vilka metoder använder vi för att lyfta fram mångfaldens värde? Och vilket ansvar har parterna för att fler som har en funktionsnedsättning ska kunna få ja till det sökta jobbet? En rapport från Lika Unika och Arena Idé - Se förmågan - är utgångspunkt för samtalet.

 

Seminarium: När elever tappas bort – om unga helt eller delvis utanför skolan

Arrangör: Barnrättstorget
Tid: 16:00 - 17:00
Plats: S:t Hansgatan 21, Barnrättstorget

Många unga står idag helt eller delvis utanför skola och utbildning. Det kan handla om elever med stor frånvaro, avhopp eller elever som inte klarar sina studier. Vi vet att god utbildning är en stark skyddsfaktor mot ett framtida utanförskap. Gör vi då tillräckligt för att behålla dessa elever?

En genomförd gymnasieutbildning är ett starkt skydd mot framtida utanförskap och är i det närmaste nödvändigt för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Elever med långtidsfrånvaro liksom de som inte påbörjar eller som hoppar av gymnasiet löper stor risk att drabbas av omfattande negativa följder. Skolinspektionens granskningar om elever med långtidsfrånvaro, studieavbrott i gymnasieskolan och kommunernas aktivitetsansvar för sysslolösa ungdomar lyfter både goda och mindre goda exempel på hur skola och kommun arbetat med dessa elever. Hur kan vi bli bättre och mer effektiva i arbetet med att motivera en synnerligen svårmotiverad elevgrupp?

 

Seminarium: Mänskliga rättigheter är inte verklighet för alla barn

Arrangör: Myndigheten för delaktighet
Tid: 17:15 - 18:15
Plats: S:t Hansgatan 21, Barnrättstorget

Vad kan myndigheter och andra göra för att mänskliga rättigheter fullt ut ska omfatta barn med funktionsnedsättning?

Studier från Myndigheten för delaktighet och Barnombudsmannen visar att barn med funktionsnedsättning har betydligt sämre förutsättningar att åtnjuta sina rättigheter än andra barn. Risken att utsättas för våld är exempelvis dubbelt så stor. Många av dessa barn vittnar också om en ohållbar skolsituation och passiv fritid.

Annons