Nästa artikel

Här har du allt NPF-inriktad som händer i Almedalen onsdagen den 6 juli.

No hate – även för unga med diagnoser?

Arrangör: Statens medieråd
Tid: 08:00 - 09:00
Plats: S:t Hansgatan 21

En ny undersökning som visar att unga med diagnoser som ADHD och Aspergers syndrom drabbas hårdare än andra av mobbning och hat på internet. Hur ska myndigheter och organisationer hjälpa föräldrar och skola att stötta dessa barn?

 

Inkluderande skola

Arrangör: Magelungen Utveckling AB
Tid: 09:00 - 10:00
Plats: Grafikens Hus, Ryska gränd 18

Skolframgång ses som en stark skyddsfaktor för att få ett bra liv. Detta samtidigt som ett stort antal elever varje år misslyckas med att leva upp till de krav som skolan ställer på dem. För att minska risken för utslagning behöver vi alltså få fler elever att lyckas i skolan, men hur gör vi det?

 

 

Hur kan ungas psykiska hälsa främjas genom proaktivt arbete?

Arrangör: Sirona Health Solutions
Tid: 09:30 - 10:30
Plats: Best Western Strand Hotel, Strandgatan 34

Den psykiska ohälsan bland unga ökar vilket ger en risk att de hamnar i livslångt utanförskap. Detta medför stora kostnader för individ och samhälle. Hur identifieras de tidigt för att vända utvecklingen? Vilka incitament behövs för mer proaktiva arbete med ungas hälsa? Hur kan civilsamhället bidra?

 

Psykisk ohälsa – varför är det enklare att berätta att man brutit benet än att man brutit ihop?

Arrangör: Länsförsäkringar
Tid: 09:30 - 10:30
Plats: Hästgatan 5

Psykisk ohälsa är idag den snabbast växande orsaken bakom långtidssjukskrivningar och ofta handlar det om stressrelaterade symptom. Stress är numera en av vår tids stora folksjukdomar och visar att inom EU upplever 22 procent av arbetstagarna problem med arbetsrelaterad stress.

 

Ett fungerande anhörigstöd – en samhällsekonomisk vinst?

Arrangör: Riksförbundet Attention, Nationellt Kompetenscentrum Anhöriga
Tid: 09:30 - 10:30
Plats: Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3, Sal B22

Antalet sjukskrivna på grund av utmattningssyndrom bland föräldrar till barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är hög. Vad kostar det samhället och vad kostar det den enskilda individen? Hur kan vi förebygga sjukskrivningar och vad tjänar alla på det?

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att undersöka behovet av särskilt utformat föräldraskapsstöd för föräldrar till barn med funktionsnedsättning. Detta visar på en ökad medvetenhet kring den stora påfrestning som föräldrar till barn med NPF utsätts för. Att vara anhörig kostar mycket för den enskilda individen, även för den egna hälsan. Sjukskrivning på grund av utmattning är utbredd i denna föräldragrupp framför allt bland kvinnorna. Vad kostar detta samhället och hur ska vi kunna övertyga om att samordnade förebyggande insatser kan rädda både den enskilda personen och samhällets ekonomi? Paneldeltagarna diskuterar vad som kan göras för anhöriga och vad det innebär för samhället. Arrangeras av Attention i samarbete med Nationellt Kompetenscentrum Anhöriga (NKA)

 

Särskilt utsatta ungdomars nätsäkerhet

Arrangör: Nätkoll, Attention Hisingen-Kungälv
Tid: 15:30 - 17:00
Plats: Skeppsbron, H114, Handikappförbundens tält

Barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar råkar oftare ut för hot, mobbning och sexuella närmanden på nätet än barn utan diagnos. Vad kan göras för att förhindra att barn med NPF råkar illa ut?

Barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF, har tills projekt Nätkolls undersökning varit osynliga i rapporter och metodmaterial som rör ungas medieanvändning. Samhället måste anpassas till att målgruppen liksom andra barn finns på nätet. För positiva upplevelser på nätet krävs förmåga att värdera information, förstå vem som är avsändare och också att kunna uttrycka sig själv. Just sådant kan vara bekymmersamt för barn med NPF. De behöver möta kloka vuxna som stärker dem som medvetna medieanvändare, eller som - om de hamnar i olämpliga eller olagliga situationer på nätet - ger den hjälp som alla barn har rätt till. Därför är det av största vikt att de verksamheter som ska stärka och skydda barn på nätet börjar uppmärksamma den särskilda utsattheten. Projektledarna Karin Torgny och Madeleine Larsson Wollnik finns i tältet för att prata om vad som kan göras för gruppen och vad barn och föräldrar säger om barnens närvaro på nätet.

 

Normer, kroppsideal och ätstörningar

Arrangör: BRIS, Studieförbundet Bilda, S:t Lukas, Jonsereds herrgård/Göteborgs universitet.
Tid: 10:00 - 11:00
Plats: Katolska kyrkan, S:t Drottensgatan 12

Samhällets normer och ideal påverkar ofta synen på vår egen kropp och prestationsförmåga. Pressen på i synnerhet unga människor kan leda till psykisk ohälsa och inte sällan en ätstörning. Vad är en ätstörning? Vem drabbas? Hur blir man fri från den? Vad kan man göra om någon i ens närhet är drabbad?

 

Spelifierat lärande – inkluderande skola

Arrangör: Magelungen Utveckling AB
Tid: 10:00 - 10:20
Plats: Grafikens Hus, Ryska gränd 18

Hur kan vi jobba inkluderande i skolan? Genom att använda spel och lek kan vi exempelvis närma oss källan till allt mänskligt lärande: motivation. Spelifieringen använder spelmekanismer inom verksamheter som traditionellt inte hör samman med spelande eller lekande för att öka deltagarens motivation.

 

Hemmasittare – hur får vi våra barn att vilja gå kvar i skolan?

Arrangör: Sommarkollo4me, Polstjärna
Tid: 10:30 - 12:00
Plats: Kapitelhusgården, S:t Drottensgatan 10

Trots rådande skolplikt är det långt ifrån alla barn i Sverige som går i skolan. Långvarig skolfrånvaro kan leda till utanförskap och isolering. Hur kan vi motverka detta? Erfarenheter från kollo för hemmasittare och ungdomar som haft långvariga perioder av skolfrånvaro.

 

Bättre och bättre skolundervisning samt resultat – hur då?

Arrangör: Dagens Nyheter, InfoMentor
Tid: 10:40 - 11:35
Plats: Strandvägen 4

Internationell forskning visar hur systematiska lektionsobservationer och kollegialt lärande kan förbättra undervisningen och resultaten. Med fil dr. inom pedagogik från USA på plats får vi en unik möjlighet att lyssna till hans erfarenheter och forskningsbaserade best practice från andra länder.

 

De sa att pappa behövde en paus från mig – ungas upplevelser av insatser från socialtjänsten

Arrangör: Maskrosbarn
Tid: 10:40 - 11:40
Plats: S:t Hansgatan 21

Hur ser ungas upplevelser av insatser från socialtjänsten ut? Vilka brister finns det och hur vi vuxna kan förbättra kvalitén på den sociala barn- och ungdomsvården? Hur kan vi tänka nytt kring det stöd vi erbjuder och anpassa insatserna efter barnens behov?

 

Hur säkrar vi kvalitet i det svenska skolsystemet?

Arrangör: SIQ - Institutet för Kvalitetsutveckling, Academedia
Tid: 10:45 - 11:45
Plats: Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3

Om brister i hur kvalitet skapas och säkras i det svenska skolsystemet. Vad kan göras rent konkret och vad vill representanter från skolans värld lyfta fram? Om skola, kvalitet och framtid.

 

Vad betyder personlig assistans ur ett anhörigperspektiv?

Arrangör: Johan Klinthammar
Tid: 10:45 - 11:30
Plats: Birgers gränd 1

Vilka utmaningar finns med personlig assistans? Vad blir vinsten för familj och samhället när föräldrar och anhöriga har energi att klara av vardagen utan att själva gå in i väggen?

 

Värdet av rättssäkra insatser för personer med psykiska funktionsnedsättningar

Arrangör: Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare
Tid: 11:30 - 12:30
Plats: Vårdklockans kyrka

Hur bidrar vi till att stärka rättssäkerheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar? Oklar rollfördelning mellan aktörer kring personer med psykiska funktionsnedsättningar resulterar i att huvudmän inte får sina behov och rättigheter tillgodosedda.

 

Vaccinera barn mot psykisk ohälsa?

Arrangör: BarnMedKänsla - Nätverk för barns viktiga känsloliv, Friendy & Co., Teater U, Österåkers kommun
Tid: 12:00 - 13:30
Plats: Södra Kyrkogatan 1, Restaurang Surfers uteservering

Vi vet att tidiga och förebyggande insatser motverkar psykisk ohälsa. Ändå mår våra barn allt sämre psykiskt. Vi föreslår ett skyddande trippelvaccin som ger kunskap om känslor, empatisk förståelse och stärkt impulskontroll för att öka barns möjligheter att må och fungera bra.

 

Gröna skolgårdar minskar stress och ökar inlärning – hur ska framtidens skola utvecklas?

Arrangör: Hemsö Fastighets AB
Tid 12:00 - 12:45
Plats: Gotlands museum, Strandgatan 14

Den pågående satsningen på upprustning av skolgårdar och övriga investeringar i skolan har barnens inlärningsmiljö kommit i fokus. För att främja inlärning och minska stress är gröna skolgårdar en viktig prioritering vid om- och nybyggnation av skolor.

 

Hur kan skolan vara en viktig plats för barn med svårigheter hemma?

Arrangör: Barnrättstorget, Folkhälsomyndigheten
Tid: 12:00 - 13:00
Plats: S:t Hansgatan 21

Barn växer upp i familjer där psykisk ohälsa, missbruksproblem eller våld kan finnas. Hur arbetar man i små kommuner med att uppmärksamma dessa barn? Vilka särskilda möjligheter och svårigheter finns? Vilken roll kan elevhälsan ha för att i ett tidigt skede nå de barn och familjer som behöver stöd?

 

Krona eller klave – spelet om assistansersättningen

Arrangör: Intressegruppen för Assistansberättigade (IfA)
Tid: 13:30 - 14:15
Plats: Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3

Assistansberättigades liv påverkas hela tiden av beslutsfattare som arbetar med regelverket kring den personliga assistansen inom olika nivåer. Utan koppling till assistansberättigades individuella förhållanden ändras omständigheterna och spelplanen, och assistansberättigades liv påverkas.

 

Tillbaka till framtiden – ta intentionerna med personlig assistans in i framtiden

Arrangör: Intressegruppen för Assistansberättigade (IfA)
Tid: 14:30 - 15:15
Plats: Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3

Tillämpningen av reglerna kring personlig assistans har stegvis gått från intentionerna med lagstiftningen. Allt större fokus sätts på normering av behov än individuella bedömningar. Hur kommer vi tillbaka till intentionerna och för dem in i framtiden?

 

Ung och utanför – hur kan vi hjälpa unga med diagnos att få ett jobb?

Arrangör: Trygg-Hansa
Tid: 15:30 - 16:30
Plats: Vinäger, restaurang, Hästgatan 4

Idag är 6 av 10 med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar utan sysselsättning. Ju tidigare samhället erbjuder stöd, desto bättre förutsättningar får unga att lyckas både i skolan och i arbetslivet.

Endast 37 procent av dem med adhd och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är sysselsatta på arbetsmarknaden, jämfört med 78 procent för hela befolkningen. Trygg-Hansa lyfter frågan med bland annat forskare från Karolinska Institutet, Riksförbundet Attention och Per Holknekt, entreprenören som menar att unga personer med NPF är en viktig tillgång för alla arbetsgivare. KIND har under våren 2016 genomfört en pilotstudie där mentorer stöttat ungdomar med NPF. Pilotstudien samt internationell erfarenhet visar på en förbättring i ungdomarnas möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden. Trygg-Hansas service Familjehjälpen uppvisar liknande slutsatser – ju tidigare samhället kan ge stöd, desto snabbare kan man komma in i arbete. Resultat från KIND presenteras tillsammans med en ny undersökning från Attention. Panelen diskuterar vad som krävs för att effektivt stödja ungdomar med NPF att komma in på arbetsmarknaden. Efter paneldebatten bjuds det på mingel.

 

Framgångsfaktorer för en inkluderande idrott

Arrangör: Riksförbundet Attention
Tid: 15:30 - 16:30
Plats: Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3, Sal B22

Vinsterna med ”idrott för alla” är många, men i praktiken är det svårt att inkludera barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i idrottslivet. Trots att alla parter vill är idrott för alla inte verklighet. Hur skapar idrotten och kommunerna idrottsverksamhet för alla?

Idrotten är identitetsbyggande och ger utövarna högre livskvalitet, såväl psykiskt som fysiskt. Idrott motverkar också hemmasittande och utanförskap. Föreningsliv bygger på demokratiska principer och fostrar deltagarna till medvetna och ansvarstagande medborgare. Förutom att individen med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning stärks vinner såväl idrottsrörelsen, idrottsföreningar och kommunerna, på att alla inkluderas i idrottsverksamheten. Det finns ett tydligt samhällsekonomiskt intresse i att göra idrotten tillgänglig för alla. Men för att komma dit krävs samverkan mellan olika samhällsinstanser och organisationsformer och systematiska inkluderande arbetssätt. Paneldeltagarna diskuterar hur idrottssatsningar kan organiseras så att fler barn med NPF kan delta i idrott.

 

Var fjärde ung mår psykiskt dåligt idag, vad gör vi?

Arrangör: Scouterna
Tid: 17:00 - 18:00
Plats: Kruttornet, vid strandpromenaden

Enligt forskning mår var fjärde ung psykiskt dåligt idag men hur gör vi konkret för att möta denna samhällsutmaning och hur kan vi vuxna vara goda förebilder? Vi vill föra ett jämlikt, ärligt och öppet samtal om hur vi jobbar med barns psykiska ohälsa.

 

Utagerande beteende hos barn och ungdomar – trasiga eller elaka barn?

Arrangör: Barnafrid - Nationellt kunskapscentrum, Linköpings universitet
Tid: 17:15 - 18:15
Plats: S:t Hansgatan 21

Utagerande barn skapar ofta stora problem för sig själva och i samhället och blir ofta bemötta som besvärliga, elaka eller kriminella. Studier visar att de ofta haft en trasig uppväxt. Om aktuella behandlingsformer och behovet av att utveckla nya modeller.

 

Ett maskrosbarn – om att vara ung, utsatt och levande

Arrangör: Hela Människan, Studieförbundet Bilda, Junis, IOGT-NTOs Juniorförbund
Tid: 17:30 - 19:00
Plats: Vårdklockans kyrka, Adelsgatan 43

Hur skulle det se ut om alla system kring ett barn gjorde sitt yttersta för att hjälpa den unga att använda sina resurser på bästa möjliga konstruktiva sätt? Vad önskar barn som lever i svåra förhållanden av vuxenvärlden? Hur beskrivs livet ur ett maskrosbarns perspektiv.

 

Utmaning hälsa – vad gör politikerna för att dra större nytta av forskning och innovation?

Arrangör: Forska! Sverige, Capio AB
Tid: 17:30 - 18:45
Plats: Rosas Café, S:t Hansgatan 22 

Ta del av konkreta exempel på hur forskning och innovation kan begränsa vårdkostnaderna och hör vad politiker gör för att i ökad utsträckning dra nytta av det i Sverige.

 

Är en person hindrad eller uppstår hindret i mötet med en otillgänglig miljö?

Arrangör: Särnmark Personlig Assistans
Tid: 17:50 - 18:40
Plats: Strandvägen, H525

Hinder uppstår då någon inte ges förutsättningar att vara fullt delaktig. Funktionsnormen i vårt samhälle är så stark att vi inte ens reflekterar över den. Vi med en funktionsnedsättning har ofta fått lära oss att vi bär vårt hinder, vårt problem. Vilket perspektiv har du?

 

Att bli sams med och acceptera sitt inre väsen

Arrangör: Svenska kyrkan, Visby domkyrkoförsamling, Sensus studieförbund
Tid: 20:30 - 21:30
Plats: S:ta Maria domkyrka, Västra Kyrkogatan 2

Hur får vi skolan i socialt utsatta områden att blomstra? Hur lyckas vi lyfta elevernas resultat i skolor många tappat tron på? Hur skapar vi trygghet? Hur stödjer vi unga människor att hitta rätt i sin identitet? Hur kan skolan bidra till trygghet och till barn och ungas identitetsutveckling?

Annons