Nästa artikel

Här är allt som händer i Almedalen fredagen den 8 juli, som rör NPF.

Problemen ingen löser på egen hand, om samverkan för välfärden. Om social hållbarhet och tillit

Arrangör: Nationella Rådet för finansiell samordning, Nationella Nätverket för samordningsförbund (NNS)
Tid: 08:00 - 08:45
Plats: Joda Bar och kök, Skeppsbron 24

De som står utanför arbetsmarknaden ofta behöver stöd från flera håll för att nå egen försörjning. Stora grupper har idag svårt att komma in – eller tillbaka – på arbetsmarknaden. Det gäller bland annat unga vuxna i utanförskap och personer med långa sjukskrivningar.

 

Visst svinn får man räkna med? Skolplikt i alla ära, men varför följer vi inte upp barns skolnärvaro

Arrangör: Prestationsprinsen, Skandias stiftelse Idéer för livet
Tid: 09:30 - 10:30
Plats: Almedalens bed and breakfast, Tage Cervins gata 3B

Många barn har av olika anledningar stor frånvaro i skolan med ökad risk för framtida utanförskap och ohälsa. Under våren 2016 genomförde vi en undersökning kring skolfrånvaro, som visar på storleken av problemet och behovet av helhetsperspektiv och samverkan.

Över 50 000 barn stor skolfrånvaro indikerar vår undersökning, drygt 14 000 av dem har en frånvaro på över 20 % och mer än 38 000 har en frånvaro på mellan 10-19 %. Stor frånvaro medför ökad risk för framtida utanförskap och ohälsa. Kommunerna har skyldighet att se till att alla barn fullgör sin skolgång. För att utarbeta bra och mer omfattande riktlinjer behövs statistik och analyser av orsaker till problematisk skolfrånvaro. Det krävs effektiva arbetssätt. Kommuner och skolor verkar behöva tydligare riktlinjer och mer stöd kring arbetet med skolfrånvaro. Under våren 2016 har Prestationsprinsen och Idéer för livet, genomfört en TNS Sifo-undersökning där kommuner och skolor fått svara på frågor bl.a. kring frånvarons storlek, hur de arbetar med statistik och uppföljning, vilket stöd de behöver och får från kommun och skolmyndigheter. Utifrån undersökningens resultat av skolfrånvarons omfattning och hur det arbetas med skolfrånvaro, debatterar vi vilka förändringar som kan behövas.

 

Mental träning och tydliga målbilder höjer elevernas motivation och prestation i skolan

Arrangör: Star for life, Skandia
Tid: 11:00 - 12:00
Plats: Almedalens bed and breakfast, Tage Cervins gata 3B

OECD riktar hård kritik mot det svenska skolsystemet, attityden i klassrummen och lärares låga status. Motivation och mental träning är självklarheter inom idrotten, men saknas i den svenska skolan. Kan schemalagd mental träning hjälpa elever att prestera bättre och bidra till att fler når målen?

 

Att göra sin röst hörd ska vara kul! Om inflytande och delaktighet för unga med funktionsvariation

Arrangör: Lunds kommun - en del av Öresundshuset
Tid: 12:00 - 13:00
Plats: Hästgatan 1

Under 2015 och 2016 har de arbetat med delaktighet för unga i särskolan. Unga med funktionsvariation är en grupp som ofta glöms bort och här kommer vi visa några av de metoder vi har använt. Vi vill inspirera fler att ta ett helhetsgrepp kring vem som hörs i demokratin.

 

Vad händer när funktionshinderspolitiken saknar jämställdhetsperspektiv?

Arrangör: Handikappförbunden
Tid: 12:30 - 13:20
Plats: Skeppsbron, H114

Funktionshinderfrågor ofta saknar flera perspektiv, såsom jämställdhet, etnicitet, sexuell läggning med mera. Vad händer när frågorna blir endimensionella?

 

Motiverade lärare ger bättre resultat för elever

Arrangör: Star for life och Skandia
Tid: 13:00 - 14:00
Plats: Almedalens bed and breakfast, Tage Cervins gata 3B

Mental träning för både pedagoger och elever kan öka motivation, självkänsla och få elever att prestera bättre.

 

Kulturlivet har funktionshinder – inte människorna

Arrangör: Göteborgs stadsmuseum, Utopia, Interactive Institute Swedish ICT
Tid: 13:30 - 14:30
Plats: Strandvägen, H542

Om hur du gör dina användare till medskapare. Hur kan man skapa tillgängligare kulturverksamheter genom att jobba tillsammans med besökarna?  Projektet Funktek är ett projekt som fokuserar på att alla ska kunna ta del av och uppleva museer. Därför anställer vi personer med olika normbrytande funktionsvariationer för att utvärdera tillgängligheten.

 

Är det eleverna eller ledarskapet som det är fel på i den svenska skolan?

Arrangör: Friskolornas riksförbund
Tid: 13:30 - 15:00
Plats: Clarion Hotel Wisby

Den offentliga debatten ursäktar ofta skolors fallande resultat av att det är "fel elever". Det är hög tid att sluta att skylla ett dåligt kunskapsresultat på vilka elever som skolan har och deras bakgrund. Det behövs en diskussion om vilken roll som ledarskapet i skolan spelar för resultatet.

 

Reformer för stärkta kunskapsresultat i den svenska skolan

Arrangör: Moderaterna
Tid: 16:30 - 17:30
Plats: Almedalen, Tältet

En skola med tydligt kunskapsfokus är avgörande för att ge alla unga en bra start i livet. Hur ska utvecklingen med fallande kunskapsresultat brytas och vad säger den aktuella forskningen?

Annons