Nästa artikel

Här är allt som rör NPF under tisdagen den 5 juli i Almedalen.

Lärarmorgon: Hur får vi en skola i världsklass?

Arrangör: Lärarförbundet
Tid: 08:30 - 09:30
Plats: Hamnplan, H203, Lärarförbundets studio

Skola, integration och mångfald diskuteras ur olika perspektiv med lärare, forskare, politiker, debattörer med flera. Vilka är de stora utmaningarna för skolan i dag och vilka lösningar behövs för att möta framtiden?

 

Seminarium: Finns ungas psykiska ohälsa på kyrkans agenda?

Arrangör: Hela Människan, Studieförbundet Bilda, Sveriges Kristna Råd, Equmeniakyrkan
Tid: 08:30 - 09:30
Plats: Vårdklockans kyrka, Adelsgatan 43

Den psykiska ohälsan bland dagens unga är stor, sedan 90-talet har den tredubblats till drygt 20 % av ungdomarna (16-24 år). Vad kan kyrkan och ideella aktörer göra för att förbättra situationen för ungdomarna och dess anhöriga? Vad kan stat och kommun göra för att underlätta arbetet?

I september varje år arrangeras det som kallas Diakonins månad då ett angeläget tema tas upp i olika samlingar inom kyrkor och kyrkliga organisationer. 2016 är temat ”Ungas psykiska ohälsa”. Psykisk ohälsa beskrivs som en växande utmaning i vårt samhälle och utgör därför en del av kyrkans uppdrag. Det handlar om att möta både ungdomar som är sjuka av något skäl men även anhöriga som på olika sätt påverkas och förväntas ta stort ansvar. Men det behövs en samverkan mellan kyrkors vilja och myndigheters förväntningar och ibland även ekonomi. I seminariet möter vi företrädare för kyrkor, Bris och politiker.

 

Seminarium: Psykisk ohälsa och ökad dödlighet – vad gör vi nu?

Arrangör: RFSL, RFSL Ungdom
Tid: 08:30 - 09:30
Plats: Södertorg 17, Lila Shala

Den psykiska ohälsan och ökade dödligheten bland personer som lever i samkönade äktenskap är mer utbredd än bland personer som lever i olikkönade äktenskap. Den psykiska ohälsan och självmordstankar bland transpersoner är en följd av begränsade livsvillkor, tyder resultat från studier på.

I april publicerade Socialstyrelsen en studie som visar på en ökad psykisk ohälsa och riskbruk bland personer i samkönade äktenskap, jämfört med personer i olikkönade äktenskap. Studien visar även på en ökad dödlighet hos personer i samkönade äktenskap, där särskilt självmord är vanligt förekommande. Folkhälsomyndigheten presenterade förra året en studie om hälsoläget bland transpersoner i Sverige, den mest omfattande hittills. Resultatet tyder på att begränsningar av livsvillkor orsakar risk för ökad psykisk ohälsa och självmordstankar. På detta seminarium presenteras båda rapporterna och vi samtalar om vad som behöver göras för att förbättra hälsan bland personer som lever i samkönade relationer och för transpersoner.

 

Seminarium: Hur kan elevhälsan främja ungas psykiska hälsa?

Arrangör: Psykisk Hälsa kaféet
Tid: 08:30 - 09:00
Plats: H10, Hästgatan 10A

Svenska skolbarn har en god fysisk hälsa medan den psykiska ohälsan ökar sedan mitten av 1980-talet. Samtidigt ses försämrade skolresultat. Vad gör elevhälsan och vad gör skolsköterskan för att minska den psykiska ohälsan och stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål?

Resultat från Skolbarns hälsovanor visar att majoriteten av skolbarnen mår bra. Med åldern ökar dock andelen med återkommande psykiska och somatiska besvär. Flickor har fler återkommande besvär jämfört med pojkar. Sedan 1980-talets mitt har psykiska och somatiska besvär ökat bland skolbarn i Sverige. De senaste resultaten visar en fortsatt ökning, framför allt bland 13-åriga flickor. I ett tidigt skede kan enklare insatser ofta ge stor effekt och betyda att det mer sällan blir aktuellt att sjukdomsförklara eller ställa diagnos. Elevhälsans insatser är viktiga.

 

Seminarium: Hur bryter vi stigmat kring psykisk ohälsa?

Arrangör: Psykisk Hälsa kaféet
Tid: 09:00 - 09:30
Plats: H10, Hästgatan 10A

Psykisk ohälsa är ett allvarligt hot mot folkhälsan. Vi behöver våga prata om psykisk ohälsa för att kunna utmana den. Det gör vi här. Personliga berättelser om stigmat kring psykisk ohälsa, dess konsekvenser och möjligheter till förändring kompletterar fakta. Tillsammans gör vi skillnad här och nu.

Idag är psykisk ohälsa den främsta orsaken till sjukskrivning. Tre av fyra har erfarenhet. Trots detta är det fortfarande skrämmande med psykisk ohälsa, rädslan gör det svårt att prata öppet-varför? Många med psykisk ohälsa blir diskriminerade och orättvist behandlade – i skolan, arbetslivet, i vård och omsorg. Kan vi ta ett första steg mot förändring tillsammans idag? Berättelser är en grund för utveckling. De skapar gemenskap, förändrar attityder, fördjupar kunskap och sticker hål på fördomar. Vågar du berätta? Vi kan alla göra skillnad.

 

Seminarium: Tidiga och effektiva insatser mot psykisk ohälsa och sjukskrivning

Arrangör: Stressforskningsinstitutet
Tid: 09:00 - 10:00
Plats: Kinbergs plats 8

Psykisk ohälsa är en av våra stora folksjukdomar, och den kostar årligen enorma resurser i både tid, pengar och lidande. Att därför snabbt både kunna diagnostisera ohälsan och ge effektiv behandling av denna är en utmaning som kan spara stora samhällskostnader. Och vi har en modell som fungerar.

 

Seminarium: Nollvision mot psykisk ohälsa – går det att fixa?

Arrangör: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, Temagruppen Unga i arbetslivet
Tid: 09:00 - 10:00
Plats: Säcken 7, Kvarteret Säcken

Vi kan om ungas hälsa. Alla unga har rätt till goda levnadsvillkor och vi har kunskapen och metoderna för hur. Samhället behöver bli bättre på att förstå ungas olika signaler, bättre på att bemöta och stödja och på att förebygga. Vi vet att det finns olika anledningar till psykisk ohälsa.

Vuxna beslutsfattare kan inte fatta bra beslut med kvalitet om de inte lyssnar in unga och barn. Vår viktigaste kunskap är att det finns olika anledningar till psykisk ohälsa och olika problematik. Rapporten Ung idag 2016 visar på många positiva tendenser men också på svåra levnadsvillkor för unga. Ungas levnadsvillkor har på flera områden blivit bättre. Andelen arbetslösa och långtidsarbetslösa unga minskar. Ungas ekonomiska situation förbättras, vilket bland annat märks i att färre unga har skulder och att fler studenter tycker att studiestödet räcker till. Men samtidigt finns det negativa tendenser i ungas levnadsvillkor. Andelen elever som går ut grundskolan med behörighet till gymnasiet minskar, liksom andelen som fått arbete eller börjat på en utbildning efter att ha deltagit i program med aktivitetsstöd. Det är också fler unga som har sjukpenning och aktivitetsersättning. Det här behöver samhället hantera.

 

Seminarium: Tvingad till vård – unga och tvångsåtgärder i psykiatrin

Arrangör: Psykisk Hälsa kaféet
Tid: 09:30 - 10:00
Plats: H10, Hästgatan 10A

Ett dialogseminarium med de som erfarit tvångsåtgärder inom psykiatrin och de som utfört dem – samtalet vi måste ha för att minska tvångsåtgärder mot unga inom psykiatrisk vård.

Dialog gör förändring möjlig. Här möts unga personer som har erfarenhet av tvångsåtgärder inom psykiatrisk vård och de som har erfarenhet av att ha utfört dem. Arbete för att minska användningen av tvångsåtgärder i psykiatrin pågår. Det finns landsting som har infört en ”nollvision” mot tvång inom psykiatrin. Men är tvång alltid av ondo? Kan tvångsåtgärder förbjudas helt? Hur påverkas relationen mellan den som vårdas och den som vårdar?

 

Seminarium: Att leda medarbetare med ADHD

Arrangör: Riksförbundet Attention, ADHD på jobbet
Tid: 09:30 - 10:30
Plats: Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3, sal B22

Företag tappar kompetenta medarbetare med ADHD då kunskap ibland saknas bland arbetsgivare och på arbetsplatser. Att arbeta förebyggande ligger i företagens intresse för att skapa välmående företag med bra arbetsklimat. Vad kan arbetsmarknadens aktörer göra för att förbättra arbetsmiljön?

Riksförbundets Attention nya arbetsmarknadsprojekt ADHD på jobbet belyser situationen i arbetslivet för medarbetare med ADHD. Många medarbetare med neuropsykiatriska diagnoser som ADHD löper en större risk att bli drabbade negativt av arbetsrelaterad stress som kan leda till sjukskrivning eller en uppsägning. För arbetsgivaren innebär det en kostsam nyrekrytering samt att företaget tappar en kompetent medarbetare som tillför andra värden in i organisationen. Att arbeta förebyggande ligger i företagens intresse men hur ska man gå tillväga för att öka kunskapen bland arbetsgivare? Från den 31 mars 2016 blev arbetsgivaransvaret kring den psykosociala arbetsmiljön på arbetsplatsen förtydligat med nya lagar. Vilka effekter kommer den nya lagstiftningen ge för medarbetare med ADHD? Kom och lyssna på några av arbetslivets kunniga och få konkreta förslag kring ADHD och arbetsgivaransvaret.

 

Seminarium: Psykisk ohälsa och arbete – en (o)möjlig kombination?

Arrangör: Försäkringskassan
Tid: 09:30 - 10:30
Plats: Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2, Lojsta

Psykisk ohälsa ökar och är i dag den vanligaste orsaken till sjukskrivning. För att bryta trenden och sänka sjuktalen behöver många aktörer bidra. Vi sätter sjukfrånvaron under lupp, lyssnar på forskningen och lär av varandra för att öka hälsan och minska sjukfrånvaron.

Antalet sjukskrivningar i psykisk sjukdomar har ökat sedan 2009. Psykisk sjukdom är sedan 2014 den vanligaste sjukskrivningsorsaken och var det för kvinnor redan 2011. Sjukskrivningar med psykiatrisk diagnos är ofta långvariga och innebär stora påfrestningar både för individen och för samhället. Långvariga sjukskrivningar ökar risken för att tvingas lämna arbetsmarknaden. Det finns risker med sjukskrivningar, särskilt långa sådana. Kunskapen om när sjukskrivning är en relevant behandling eller inte, måste utvecklas. Aktuell forskning visar att förvärvsarbete kan vara bra för fysisk och psykisk hälsa och kan motverka skadliga hälsoeffekter. Hur kan hälso- och sjukvården, Försäkringskassan och arbetsgivarna utveckla sin förmåga att förhindra och förkorta sjukskrivningar och ta tillvara på individens resurser.

 

Seminarium: Hur får vi skolan att fungera för elever med autism?

Arrangör: Autism- och Aspergerförbundet.
Tid:10:00 - 11:15
Plats: Björkanderska, Skeppsbron 24, Sal F14

Vår färska medlemsenkät visar att bara hälften av eleverna med autism har fått godkända betyg i svenska, engelska och matte. Hur får vi en skola som fungerar så att elever med autism får det de har rätt till – stöd utifrån sina behov?

 

Seminarium: Finns den dyslexivänliga arbetsplatsen?

Arrangör: Dyslexiförbundet FMLS, Svenska Dyslexiföreningen, Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn
Tid: 10:15 - 11:45
Plats: Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3, Sal D22

Alltför få arbetsgivare vet hur de ska hjälpa sina anställda med läs- och skrivsvårigheter. Det finns bra verktyg för den anställda och bra stöd till arbetsgivaren. Hur sprider vi kunskapen? Vem har ansvaret för att sprida den?

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har olika former av stödåtgärder som de kan sätta in för att stödja personer med läs- och skrivsvårigheter på arbetsplatser. Det finns rena ekonomiska stöd men också stöd i form av kunskap, utprovning och inköp av alternativa verktyg. Få arbetsgivare, men även arbetstagare, vet om att hjälpen finns. Varför når kunskapen inte ut? Hur gör vi praktiskt för att sprida den och vem har ansvaret för att det sker?

 

Seminarium: Vård vid självskadebeteende – får patienten bestämma?

Arrangör: Psykisk Hälsa kaféet
Tid: 11:00 - 12:00
Plats: H10, Hästgatan 10A

Inflytande över sin egen vård beskrivs som viktigt för personer med självskadebeteende. Rekommendationer har arbetats fram där delaktighet betonas, men hur gör man i praktiken på den psykiatriska avdelningen? Vad innebär egentligen delaktighet, inflytande och egenmakt?

Nationella Självskadeprojektet arbetar för att förbättra vården för personer med självskadebeteende. En viktig fråga har varit att söka och lyfta alternativ för heldygnsvård för svårt sjuka patienter. Vi strävar efter vårdalternativ som bevarar och stärker patientens förmågor. Det innebär att vi i hela vårdkedjan måste skapa utrymme för patienters olika personligheter, viljor och behov. Vad finns det idag för former för att arbeta personcentrerat? Hur vi kan skapa detta utrymme för den svårt sjuke patienten? Och hur olika tolkar vi egentligen begreppen delaktighet och inflytande? Med en panel av brukarrepresentanter, forskare och kliniker utforskar vi olika praktiker för patientinflytande i heldygnsvården. Vi undersöker koncept som brukarforum, brukarstyrd inläggning och diskuterar hur brukarperspektiv kan säkerställas på de högspecialiserade vårdenheter som håller på att utvecklas i landet. Välkommen att ta del av samtal om framtidens psykiatri!

 

Seminarium: Ljudmiljön i skolan sänker studieresultaten – vilken myndighet kontrollerar ljudmiljön?

Arrangör: www.ljudskolan.se, Saint-Gobain Ecophon AB
Tid: 11:45 - 13:30
Plats: Blue Charm, fartyg, Samhällsbyggararenan

Ljudmiljön i skolan är ofta ett hinder för god inlärning. Flera forskarrapporter visar på stora brister i skolans ljudmiljö och att den påverkar både elevernas studieresultat och lärarnas rösthälsa.

Förra året kontrollerades 85 klassrum i Stockholms län, resultatet visar att 4 av 5 klassrum har för dålig ljudmiljö. Det är också häpnadsväckande att många förskolor försöker lösa sina ljudproblem med hörselskydd på både barn och pedagoger. Det finns kunskap i Sverige om vad vi ska göra för att skapa bra ljudmiljöer i våra skolor, men det görs förvånansvärt lite. En anledning är att väldigt få rektorer är medvetna om att ljudmiljön i deras skolor är för dålig. Att införa en obligatorisk akustikkontroll, OAK, i våra skolor är ett första steg för att förbättra arbetsmiljön. Ett stort problem är dock att ingen myndighet tar ansvar för frågan. Efter seminariet kommer problem och möjligheter att debatteras av inbjudna talare och representanter från lärarförbunden, skolledarna och elevorganisationerna.

 

Seminarium: Sex som självskadebeteende – vad fyller det för funktion?

Arrangör: Barnafrid - Nationellt kunskapscentrum, Linköpings universitet
Tid: 12:00 - 13:00
Plats: S:t Hansgatan 21, Barnrättstorget

I intervjustudier har unga beskrivit att de kan söka sig till sexuella situationer för att skada sig, likt att t.ex. skära sig. Vilka likheter och skillnader finns det mellan självskada genom sex och annat självskadebeteende?

Intervjustudier har tidigare visat att unga som skadar sig genom sex jämför detta skadande med självskadebeteende på annat sätt. Utifrån en representativ nationell studie redovisas jämförelser mellan 910 ungdomar med självskadebeteende och 41 ungdomar som självskadat sig genom sex. Presentationen fokuserar på vilken funktion som ungdomarna uppger att de olika beteendena haft för dem. Konsekvenser och vad kliniker bör tänka på då det gäller traumabearbetning och att hjälpa dessa ungdomar med reglering av starka känslor diskuteras.

 

Seminarium: Själens hjärtstartare – om psykisk ohälsa och livsleda hos äldre

Arrangör: Psykisk Hälsa kaféet
Tid: 12:00 - 12:30
Plats: H10, Hästgatan 10A

Kvinnor och män över 65 år och som drabbas av psykisk ohälsa är ofta bortglömda. Detta trots att det är vanligare med depression hos personer över 65 än under. Så är det också med självmord. Första hjälpen till psykisk hälsa kan motverka detta.

Trots att det är så vanligt med psykisk ohälsa hos äldre och att många av tillstånden är livshotande verkar vi har svårt att ta det till oss. Mormor super inte, morfar misshandlar inte mormor och så vidare. Är det en förlorad trygghet som skrämmer oss om de äldre uppvisar samma mänsklighet som oss andra? Det kanske också en mediabild och föreställning om både åldrande och psykisk ohälsa lägger hinder i vägen. 2020 kommer depression vara den vanligaste orsaken till funktionsnedsättning hos äldre, före hjärt- och kärlsjukdom. Vi har fyra år på oss att organisera oss - och vi kan redan nu rädda liv genom att ge första hjälpen.

 

Seminarium: LSS – kostnader, samhällsvinster och framtida utmaningar?

Arrangör: Handikappförbunden
Tid: 12:00 - 12:50
Plats: Skeppsbron, H114, Handikappförbundens tält

Vad är samhällets kostnader och vinster med LSS? Hur ser de framtida utmaningarna ut för mottagare, handläggare och personal?

LSS, Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, har inneburit en stor frihetsreform för många. Under de 20 år som lagen funnits har tillämpningen förändrats. Dagens debatt handlar till stor del om ökade kostnader för stat och kommuner. Vad driver kostnaderna och vilka samhällsvinster kan man räkna hem? Vilka utmaningar har de som är berättigade till LSS-insatser? Vilka utmaningar har handläggare, socialchefer och personal som arbetar med insatserna för att uppfylla lagens syfte?

 

Seminarium: Vem ansvarar för barnens hälsa?

Arrangör: Psykologförbundet, Psifos (Psykologer i förskola och skola)
Tid: 12:30 - 13:30
Plats:Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3, sal E31

Enligt skollagen ska elevhälsan främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Vems är egentligen ansvaret för de barn som behöver stöd och behandling utifrån lindrig till måttlig psykisk ohälsa? Och varför tas inte elevhälsans huvuduppdrag på allvar?

Skolverket o Socialstyrelsen säger att elevhälsans uppdrag, enl skollagen är att arbeta hälsofrämjande och förebyggande för att undanröja hinder för lärande o utveckling. Men SKL vill flytta psykiatrins första linje-uppdrag från vårdcentralerna till skolornas elevhälsa med motiveringen att det är där barns och ungas psykiska ohälsa först upptäcks. De vill flytta elevhälsans fokus från förebyggande och hälsofrämjande arbete på grupp- och organisationsnivå, till ett mer åtgärdande och behandlande uppdrag på individnivå. Både skolinspektionen och IVO har tydligt kritiserat elevhälsan runt om i landet för att arbeta alldeles för lite med just förebyggande och främjande insatser och att de utredande och åtgärdande insatserna på individnivå tar alltför stor plats. Vi psykologer känner stor oro för att skolan och dess huvudman inte har tillräcklig kunskap om vad SKL's förslag innebär i praktiken och för att Skolverket lyser med sin frånvaro. Vem har egentligen ansvar för barns psykiska hälsa?

 

Seminarium: Psykisk (o)hälsa och ungas etablering – spaningar från några aktuella utredningar

Arrangör: Psykisk Hälsa kaféet
Tid: 13:00 - 14:00
Plats: H10, Hästgatan 10A

Unga som varken arbetar eller studerar befinner sig många gånger i en särskilt utsatt situation och är bland annat en nyckelgrupp för den långsiktiga utmaningen på området psykisk hälsa. Många aktörer är berörda och har uppdrag i anslutning till målgruppen – men hur samordnar de sitt arbete?

Det är exempelvis inte ovanligt att unga som varken arbetar eller studerar har en bakomliggande psykisk ohälsa i någon form. En upplevd psykisk ohälsa hos unga har en tydlig koppling till att inte nå skolmålen, vilket gör skolan, socialtjänsten och hälso- och sjukvården till centrala aktörer för att motverka inflödet. När det gäller ungas etablering i arbetslivet tillkommer Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och inte sällan Samordningsförbunden som aktörer. Hur ser samverkan ut mellan myndigheter, kommuner, landsting och organisationer på nationell nivå? Hur samordnar vi statens insatser på bästa sätt?

 

Seminarium: I väntan på LSS-utredningen

Arrangör: Autism- och Aspergerförbundet.
Tid: 13:00 - 14:00
Plats: Björkanderska, Skeppsbron 24, Sal F14

LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, ska ge människor med vissa funktionsnedsättningar möjlighet att leva som andra. Men gapet mellan lagens fina formuleringar och verkligheten blir bara större. Vilka förhoppningar finns på den stundande LSS-utredningen?

 

Seminarium: Hemmasittare – siffror och statistik, föräldrarperspektiv samt en eldsjäls vision

Arrangör: Sommarkollo4me, Prestationsprinsen
Tid: 13:15 - 14:45
Plats: Bredgatan 4

Antalet barn och ungdomar med långvarig skolfrånvaro verkar ha ökat de senaste åren. Varför är det så och vilka konsekvenser har detta för individen och samhället? Hur påverkas familjen av barnets skolfrånvaro och vad kan vi göra för att motverka den isolering barnen hamnar i?

Debattören och bloggerskan Aggie Öhman belyser orsakerna till ungas skolfrånvaro och presenterar aktuella siffror. Mamman Pernilla Sturve berättar om dotterns skolfrånvaro och vad den hade för konsekvenser för familjen. Eldsjälen Matthias Rowe delar med sig av sina erfarenheter av 4 års kollo för hemmasittare och vad skolan bör prioritera för att förhindra skolfrånvaro.

 

Seminarium: Goda levnadsvillkor med personlig assistans

Arrangör: Föreningen JAG
Tid: 13:30 - 14:00 
Plats: Hamnplan, H223, JAG-tältet

Försäkringskassan har aviserat en utredning av begreppet "goda levnadsvillkor" i LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Lagens målsättning – att kunna leva som andra - räcker inte för Försäkringskassan, men vad kommer en sådan normering att innebära för assistansanvändarna?

 

Seminarium: Upptäck dyslexi hos barn tidigt genom screening av ögonrörelser

Arrangör: Atea Sverige AB, Microsoft, HP, Optolexia
Tid: 14:45 - 15:30
Plats: Karamellboden, Södra Kyrkogatan 7

En helt ny typ av screening möjliggör tidig upptäckt av dyslexi hos barn/elever. Det tar mindre än en minut att genomföra screeningen och testresultatet har en träffsäkerhet på 95% vilket möjliggör för skolan att sätta in extra stöd i elevens läs-och skrivinlärning.

Ny teknik erbjuder en banbrytande möjlighet att upptäcka dyslexi tidigt genom att scanna av ögonrörelser. I detta seminarium får du möta Ånge kommun som påbörjat arbetet med att screena elever för att kunna sätta in rätt stöd tidigt. Det är dags att erbjuda eleverna teknikstöd för lärandet, på riktigt.

 

Seminarium: Betydelsen av läslust, läsning och läsförståelse hos barn och ungdomar

Arrangör: En läsande klass
Tid: 15:15 - 15:45
Plats: Almedalsbiblioteket, Cramérgatan 5, Barntrappan

Tre kända kulturpersonligheter samtalar om hur de ser på utvecklingen av den sjunkande läsförståelsen och varför läsning inte bara är viktigt för ett demokratiskt samhälle utan också berikar individens liv.

 

Seminarium: LSS: Kostnader, samhällsvinster och framtida utmaningar

Arrangör: Handikappförbunden
Tid: 15:15 - 16:00
Plats: Birgers gränd 1, Packhusplan

Vad är samhällets kostnader och vinster med LSS? Hur ser de framtida utmaningarna ut för mottagare, handläggare och personal?

LSS, Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, har inneburit en stor frihetsreform för många. Under de 20 år som lagen funnits har tillämpningen förändrats. Dagens debatt handlar till stor del om ökade kostnader för stat och kommuner. Vad driver kostnaderna och vilka samhällsvinster kan man räkna hem? Vilka utmaningar har de som är berättigade till LSS-insatser? Vilka utmaningar har handläggare, socialchefer och personal som arbetar med insatserna för att uppfylla lagens syfte?

 

Seminarium: Mer, oftare och längre – så gör barn med NPF på nätet

Arrangör: Nätkoll, Attention Hisingen-Kungälv, Riksförbundet Attention
Tid: 15:30 - 16:30
Plats: Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3, Sal B22

Barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar spelar mer datorspel och råkar oftare ut för hot, mobbning och sexuella närmanden på nätet än barn utan diagnos. Vad kan göras för att förhindra att barn med NPF råkar illa ut?

Barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF, har tills projekt Nätkolls undersökning varit osynliga i rapporter och metodmaterial som rör ungas medieanvändning. Men vi måste förstå att målgruppen liksom andra barn finns på nätet. För positiva upplevelser på nätet krävs förmåga att värdera information, förstå vem som är avsändare och också att kunna uttrycka sig själv. Just sådant kan vara bekymmersamt för barn med NPF. De behöver möta kloka vuxna som stärker dem som medvetna medieanvändare, eller som - om de hamnar i olämpliga eller olagliga situationer på nätet - ger den hjälp som alla barn har rätt till. Därför är det av största vikt att de verksamheter som ska stärka och skydda barn på nätet börjar uppmärksamma den särskilda utsattheten. Projektledarna Karin Torgny och Madeleine Larsson Wollnik diskuterar vad som kan göras för gruppen och vad barn och föräldrar säger om barnens närvaro på nätet. Samtalet moderaras av Anki Sandberg, förbundsordförande för Attention.

 

Seminarium: Nätmobbing, säkerhet och integritet

Arrangör: Microsoft
Tid: 16:00 - 17:00
Plats: Visborgsgatan 22

Ett samtal om hur digitaliseringen påverkar skolans sociala miljö och hur integritet och säkerhet ska balanseras i kampen mot nätmobbing.

 

Seminarium: Hur räddas svenska skolan?

Arrangör: Expressen
Tid: 16:30 - 16:50
Plats: Donners plats, H411, Expressens valstuga

Sjunkande resultat och lärare som flyr. Den svenska skolan har sett bättre dagar. Hur får vi den på fötter igen? Gustav Fridolin medverkar.

Annons