Nästa artikel

"Vi behöver få in tillämpad beteendeanalys, inlärningspsykologi, i alla pedagogiska grundutbildningar. Att inte ha med den är som att prata om vikten av allsidig kost men sedan utesluta grönsaker", säger Lise Roll-Pettersson professor i Specialpedagogik på Stockholms universitet.

– Jag har tidigare varit mycket tveksam och negativ inför allt som har med behaviorism att göra. Under min studietid betraktades behaviorism som manipulativ och kontrollerande, och något inte förenligt med skolans värdegrund.  Men under min doktorandutbildning läste jag flera kurser inom ämnet och blev väldigt förvånad över hur pragmatisk, mänsklig och etisk TBA var, säger hon.

Lise Roll-Pettersson kommer från Chapel-Hill i North Carolina, USA. Hon är bland annat utbildad förskollärare och speciallärare och sedan två år tillbaka professor i specialpedagogik vid Stockholms universitet. Lise Roll-Pettersson menar att Tillämpad Beteendeanalys, TBA, är grunden för att lägga upp och planera insatser i lärandesituationer vilka är av särskilt vikt för barn som har svårigheter som autism och andra utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar där man måste analysera själva inlärningssituationen/kontext, och göra kartläggningar för att kunna skräddarsy insatser.  

– Vi behöver få in tillämpad beteendeanalys tidigt i grundutbildningar. Skulle kunskaperna finnas hos pedagogerna i skolan så skulle betydligt flera elever komma så mycket längre i sitt lärande, hävdar hon.

Lise Roll-Pettersson menar att den generella bilden av TBA delvis är felaktig.

– Många gör misstaget att tro att TBA är en metod man bara använder när man arbetar med barn med autism, men så är inte fallet. Det finns beteendeanalytisk forskning inom pedagogik, relationer, organisation, medicin, idrott och miljöhantering. I Norge, till exempel, görs forskning kring beteendeanalytiska metoder för att främja inlärning hos personer med demens.

 

Forskningen bör bedrivas på förskolor och skolor
Specialpedagogik är ett tvärvetenskapligt fält, enligt Lise Roll-Pettersson, där forskning på individ-, grupp- och organisationsnivå är centrala. En utmaning i dagsläget är att överföra forskning till praktik. Mer forskning kring implementering av insatser behövs, enligt henne.

– Det är viktigt att specialpedagogisk forskning bedrivs ute på förskolor och skolor. Det är ett sätt för forskare att komma närmare verkligheten, och för pedagoger att bli aktiva i forskningen. När en hel verksamhet blir involverad i ett projekt som vilar på vetenskaplig grund, som utvärderas, följs upp och innehåller fortbildning till personalen ges förutsättningar för positivt utfall.  

För att nå en skola baserad på en vetenskaplig grund har Lise Roll-Pettersson en vision om att i framtiden få se flera masterutbildningar med naturliga samarbeten mellan professionsgränser. Lise Roll-Petterssons förhoppning är att medicin, psykologi och specialpedagogik ska samarbeta mycket mer för att erhålla effektiva och meningsfulla utfall.

 

Nytt masterprogram
Vid Stockholms universitet planerar den specialpedagogiska institutionen och den psykologiska institutionen ett masterprogram med fokus på TBA, autism och andra utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar. Detta för att höja kompetensnivån hos praktiker och öka Sveriges bidrag till den praktiknära forskningen. Starten beräknas till 2017.

Studenter kommer att bestå av logopeder, psykologer, pedagoger, specialpedagoger och andra yrkesgrupper som arbetar med målgruppen.  Det är oerhört viktigt att vi använder varandras kunskaper. Det behövs broar mellan olika discipliner och kunskap och kompetens i TBA är ett sätt att bygga broar då alla har sin grundkompetens.

 

Har insatserna effekt?
I framtiden hoppas Lise Roll-Pettersson att Sverige ska bidra mer till den internationella forskningen, och att single case forsknings studier är en naturlig del i verksamheter.

– Vi måste bli mer säkra på att vi gör rätt insatser i de verksamheter vi arbetar i. Har de insatser som vi arbetar med effekt för individen och familjen? Blir personen i fråga lyckligare, mer delaktig både här, nu och i framtiden? Dessa ska vara självklara frågor att ställa sig. Det måste vara fokus i vårt arbete, det behövs välgjord praktiknära forskning där insatser vilar på en vetenskaplig grund och individens välmående, säger hon.

Vad är TBA?

Tillämpad beteendeanalys (TBA) har ett gediget forskningsstöd och är ett förhållningssätt baserat på inlärningsteori. Idag ges kurser i TBA på Stockholms universitet och till 2017 planeras ett masterprogram med metoden i fokus riktad mot autism och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Ett masterprogram som till stor del beror övertygelsen om vikten av ett interdisciplinärt förhållningssätt och ett samarbete mellan olika yrkesgrupper.

Kategorier: 
Skola
Annons