Nästa artikel

"Fyra av fem lärare saknar tillräcklig kompetens om NPF. Det är mycket allvarligt" Det skriver en grupp experter idag på Aftonbladet debatt. De föreslår konkreta åtgärder till förbättring av situationen.

Bristande kompetens i skolan medför att elever inte uppnår målen och har en negativ inverkan på klassrumsarbetet för alla elever. På grund av skolans misslyckande riskerar många elever att som vuxna hamna i utanförskap, sjukskrivningar och arbetslöshet med personligt lidande och stora samhällskostnader som följd. Det skriver en grupp experter idag på Aftonbladet debatt.

I en undersökning från Autism- och Aspergerförbundet angav fyra av fem vårdnadshavare att bristande kompetens i att bemöta och undervisa barn med autism var den främsta orsaken till att deras barn inte gick till skolan. En kartläggning gjord på Karolinska Institutets Center of Neurodevelopmental Disorders (KIND) pekar på att en lika stor andel av lärarna, fyra av fem, anser att de inte fått tillräcklig kunskap med sig från lärarutbildningen för att kunna bemöta och undervisa grundskoleelever med NPF.

Debattörerna anser att det är mycket allvarligt att fyra av fem lärare saknar tillräcklig kompetens för att ge elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) adekvata förutsättningar för sin skolgång.

De föreslår därför konkreta åtgärder för att förbättra situationen för eleverna i behov av särskilt stöd:

  • Ge lärosätena i uppdrag att förstärka lärar- och rektorsutbildningen för att garantera att fördjupad pedagogisk kunskap anpassad för elever med NPF finns, utvecklas och lärs ut. Alla blivande rektorer och lärare måste få tillräckliga kunskaper i sin utbildning för att utföra sina lagstadgade uppdrag.
  • Ge huvudmännen i uppdrag att kartlägga skolornas organisation och kompetens när det gäller att ge elever med NPF förutsättningar att klara skolan.
  • Ge rektor och skolans personal kontinuerlig fortbildning och förstärkta kunskaper inom NPF.

De som skrivit debattartikeln är Sven Bölte, professor i barn- och ungdomspsykiatrisk vetenskap, Karolinska Institutet och BUP Stockholm. Anna Borg, samordnare för skolfrågor vid KIND, Karolinska Institutet. Steve Berggren, doktorand, leg. psykolog, Karolinska Institutet och BUP Stockholm. Martin Ingvar, professor i integrativ medicin, Karolinska Institutet. Hugo Lagercrantz, senior professor i pediatrik, Karolinska Institutet och Astrid Lindgrens barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset. Hans Forssberg, professor i neurovetenskap, Karolinska Institutet och Astrid Lindgrens barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset. Lise Roll-Pettersson, professor i specialpedagogik, Stockholms universitet. Anki Sandberg, ordförande Riksförbundet Attention. Emanuel Mörk, ordförande Autism- & Aspergerföreningen Stockholm.

Annons