Nästa artikel

Socialstyrelsen har tagit fram ett material med råd och tips för att förebygga och minska utmanande beteende i LSS-verksamheter.

Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag tagit fram ett kunskapsstöd med rekommendationer för chefer och personal för att förebygga och minska utmanande beteende i LSS-verksamhet.

Kunskapsstödets syfte är att stödja verksamheter som omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387), LSS, i arbetet med att förebygga och minska utmanande beteende. Att verksamheter kan förebygga och minska utmanande beteenden på ett fungerande sätt är också en del i arbetet med att undvika användning av tvångs- och begränsningsåtgärder som inte är tillåtna enligt lag.

Kunskapsstödet riktar sig till chefer, verksamhetsansvariga och personal som arbetar med att ge stöd och service till vuxna personer, företrädesvis inom boende med särskild service och daglig verksamhet.

 

Kunskapsstödet består av tre delar:

1 – Förutsättningar som identifierats som betydelsefulla för att förebygga och minska utmanande beteende inom LSS-verksamhet.

2 – Rekommenderade arbets- och förhållningssätt som kan förebygga och minska utmanande beteende hos personer med intellektuell funktionsnedsättning

3 – Metod som inte är lämplig för personer med intellektuell funktionsnedsättning i LSS-verksamhet.

Annons