Nästa artikel

  • Socionomerna Nicole Wolpher och Olle Hård (bilden) har tillsammans med psykologen Johan Bysell genomfört Friprojektet - och sett till att det lever vidare på nätet.

  • Kunskapsprojektet Friguiden initierades av Riksförbundet Attention för att skapa en bättre frigivning för personer med adhd.

Målet var att öka kunskapen och förståelsen kring adhd, kriminalitet och missbruk. Men när Friprojektet avslutades såg de drivande personerna bakom initiativet till att materialet fick leva vidare på nätet.

Adhd är en funktionsnedsättning som har visat sig vara överrepresenterad bland personer som lever med kriminalitet. I samhället i stort beräknas 3-5 procent ha adhd, medan denna siffra bland intagna på kriminalvården beräknas vara 25-30 procent. Trots detta är kunskapen om adhd bland de yrkesverksamma som möter personerna ofta otillräcklig. Dessutom är kunskapen om adhd ofta låg även hos personerna själva, vilket kan försvåra den egna självförståelsen.

Friprojektet initierades av Riksförbundet Attention för att skapa en bättre frigivning för personer med adhd. Projektet startade 2012 och avslutades 2015. Men tack vare att personerna bakom projektet, Olle Hård, Nicole Wolpher och Johan Bysell, i ett tidigt skede planerade för hur det skulle få en efterlevnad genom ett fritt material på nätet lever det fortfarande vidare.

 

Digital spridning
Att det finns en överrepresentation av adhd hos personer som lever med kriminalitet har sedan tidigare varit känt i en liten, initierad krets som kan mycket om neuropsykiatri.

– Men den kunskapen var inte allmän hos vissa av de yrkesverksamma som möter målgruppen, säger Olle Hård.

För fem år sedan, 2011, kom forskaren och överläkaren Ylva Ginsberg med en studie från Norrtäljeanstalten som visade att det verkligen var så. Riksförbundet Attention hade sedan flera år tidigare velat göra något som kunde förbättra kunskapen om personer med adhd som också brottas med kriminalitet eller missbruk.

De ansökte om projektpengar från Allmänna arvsfonden och tre personer anställdes för att genomföra projektet. Det blev Nicole Wolpher och Olle Hård, båda socionomer, samt Johan Bysell, som har en examen i psykologi. De hade alla tre olika erfarenheter och kunskaper om neuropsykiatri, kriminalitet och missbruk med sig in i projektet.

Under uppstarten av projektet valde de att fokusera på samverkan med de aktörer som redan fanns på området samt skapa digitala material som hade potential att nå stor spridning på nätet i olika kanaler.

–Vi såg att det var ett arbetssätt som skulle skapa goda möjligheter till spridning och att kunskaper som förvärvats under projektets gång skulle ha en större chans till efterlevnad, säger Olle Hård.

Resultatet blev intervjufilmen ”Utbrott” och inspirationsmaterialet Friguiden, som består av korta intervjufilmer där personer ur målgruppen själva  beskriver hur de har hanterat olika områden av livet som ofta rymmer stora utmaningar.  Utöver intervjufilmerna finns en del med vägledande frågor och en del med kortfattad samhällsinformation. Syftet var att skapa en möjlighet till identifikation samt att ge hopp och inspiration genom ett lättillgängligt format. Det finns också ett tillhörande material med struktur för att arbeta med underlaget enskilt eller i grupp.

 

Satsade på utbildning
Det andra viktiga spåret i projektet var att stärka yrkesverksamma personer som möter målgruppen genom en grundkurs i npf-kunskap samt lösningsfokus som metod för att arbeta med bemötande.

– Det finns ibland ett visst glapp i kunskapsnivån hos oss yrkesverksamma som skall hjälpa människor med den här typen av problematik efter ett fängelsestraff, säger Olle Hård.

Den mest kritiska perioden för att förändra sitt liv för en tidigare intern är efter frigivning. För att hjälpa en person som har en neuropsykiatrisk diagnos är det viktigt att förstå skillnaden mellan oförmåga och ovilja.  

– Ibland tenderar vi yrkesverksamma att tänka att det är en ovilja vi ser och då finns en risk att det drabbar den nyligen frigivna personen. Det här är en funktionsnedsättning, och vi kände att det var viktigt att påminna om det perspektivet, säger Olle Hård.

Hur handläggaren bedömer problemet kommer att påverka vilka insatser hen ger för att hjälpa klienten. Om handläggaren vet att klienten exempelvis har svårt att passa tider och fylla i, och hålla reda på, papper blir mötet ett helt annat.

– Ofta gör även små anpassningar stor skillnad, säger Nicole Wolpher.

Vad har ni fått för feedback på projektet?

– Friguiden har tagits emot väldigt bra. De tre delarna i den är viktiga kompletterande perspektiv och fyller ett viktigt glapp. Vi hittade väldigt lite liknande material som hade gjorts sedan tidigare, säger Nicole Wolpher.

Kategorier: 
Liv & Hem
Annons