Nästa artikel

Våra kognitiva förmågor försämras av stillasittande. Det menar forskare i USA, som gjort en studie på sambandet mellan fysisk inaktivitet och kognitiva förmågor.

En studie publicerad i tidskriften JAMA Psychiatry visar att stillasittande och brist på fysisk aktivitet kan få påtagliga kognitiva konsekvenser.

I undersökningen deltog 3 247 amerikaner, hälften män och hälften kvinnor, från fem olika städer. De har följts från 1980-talet och framåt. Vid starten var de mellan 18 och 30 år gamla. Deltagarna har under studiens gång fått uppge hur fysiskt aktiva de är, och hur mycket de ser på tv. När deltagarna var mellan 40 och 50 år gamla, alltså 25 år efter studiens start, mättes deras kognitiva förmåga med tre test: Digit symbol substitution test (DSST), som bland annat mäter hur snabbt hjärnan processar information, Rey auditory verbal learning test, som mäter verbalt minne, samt det så kallade Stroop-testet där deltagaren får se färgord utskrivna i en annan färg (till exempel ordet »blå« skrivet med röda bokstäver) och där uppgiften är att säga färgen i stället för att läsa ordet. Stroop-testet mäter vad man brukar kalla exekutiv kontroll.

Studien visar att individer som är stillasittande mycket i 20-årsåldern fungerar sämre kognitivt 25 år senare. Särskilt dåligt presterar de som både är stilla mycket och spenderar mycket tid (minst tre timmar per dag) framför tv:n. Skillnaderna i kognitiv funktion var stora. Bland de individer som både rört på sig lite och tittat mycket på tv var det i storleksordningen dubbelt så vanligt att det sammanlagda kognitiva resultatet var dåligt, definierat som mer än en standardavvikelse under genomsnittet, jämfört med dem som både rörde på sig mycket och såg lite på tv.

Viktigt att notera är dock att deltagarnas kognitiva förmågor inte mättes då de inkluderats i studien, vilket innebär att kausalsambandet är oklart. Det kan ha bidragit att individer som redan från början har svagare kognitiva förmågor väljer att vara mindre aktiva och spendera mer tid framför tv:n.

Annons