Nästa artikel

  • Genom data från de nationella sjukvårdsregistren har forskare undersökt dödsorsaker vid adhd, däribland olyckor i trafiken.

  • Henrik Larsson är professor i medicinsk vetenskap vid Örebro universitet och gästprofessor vid Karolinska institutet i Stockholm.

Premium Personer med adhd löper större risk att dö i förtid jämfört med den övriga populationen. Till de vanligaste dödsorsakerna hör självmord och olyckor. Detta visar en ny och större registerstudie från Karolinska institutet och Örebro universitet. Special Nest har pratat med studiens huvudförfattare tillika forskaren Henrik Larsson.

Med hjälp av data från de nationella sjukvårdsregistren kunde forskarna undersöka dödsorsaker vid adhd, till exempel självmord eller olyckor i trafiken. Studien omfattade närmare 2,7 miljoner individer födda i Sverige mellan åren 1983 och 2009. Nästan 90 000 personer, eller 3,2 procent, var diagnostiserade med adhd. Det övergripande syftet med studien var att öka kunskapen om och förståelsen kring konsekvenserna av adhd. – Det har gjorts mycket forskning på området men mer sä

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Liv & Hem
Annons