Nästa artikel

En halv miljon kronor ska gå till att ta reda på hur och varför barn med funktionsnedsättning utsätts för våld och kränkningar i högre grad än andra barn.

Flera rapporter har visar att barn med funktionsnedsättning utsätts för våld och kränkningar i högre grad än andra barn. FN har uttryckt oro över bristen på information och rekommenderat Sverige att samla in uppgifter och statistik kring detta.

Stiftelsen Allmänna Barnhuset har nu beviljats 500 000 kronor för att genomföra en systematisk kunskapssammanställning av den totala utsattheten för våld och kränkningar mot flickor och pojkar med funktionsnedsättning.

Kunskapssammanställningen ska innehålla:

  • omfattning av olika former av våld mot barn med funktionsnedsättning i hemmet, i skolan, på institution, i omsorgsmiljöer, på fritiden samt hur våldet fångas upp/upptäcks av omgivningen
  • bemötande av rättsväsendet och andra myndigheter när barn med funktionsnedsättning utsätts för våldsbrott
  • tillgång till stöd och rehabilitering för barn som utsatts för våld
  • informationsmaterial om våld anpassat för barn med funktionsnedsättning
  • kompetens om våld och våldsutsatthet hos personal som möter barn med funktionsnedsättning

Kunskapssammanställningen ska innefatta perspektivet barn med funktionsnedsättning i utsatta miljöer och belysa skillnader mellan barn med olika funktionsnedsättningar samt skillnader mellan flickor och pojkar.

Medlen får användas under 2016 och resultatet ska slutredovisas till Regeringskansliet senast den 15 september i år. En slutrapport ska lämnas till Kammarkollegiet den 15 oktober 2016.

Annons