Nästa artikel

”Jag är helt övertygad om att TBA är lösningen till allt.” Det säger Emily Katz, lärare och handledare på skolan Hawthorne i New York, som tar emot barn med autism.

På skolan Hawthorne i New York går 44 elever med autism i åldrarna 7-12. Emily Katz är lärare och handledare. På skolan arbetar förutom lärare och hjälplärare även tre logopeder, tre occupational therapists (arbetsterapeuter) och tre phsysical therapeuts (sjukgymnaster). Här har varje elev sin egen kursplan som utvärderas och följs upp med nya mål varje år.

– En gång per år träffar vi på skolan de som ansvarar för skolplaceringarna. Då bestämmer vi hur arbetet ska se ut kommande år för eleven. Vi från skolan rekommenderar nya insatser efter att vi har utvärderat de insatser som gjorts under året. I detta samtal bestäms hur många andra elever som eleven ska undervisas med, hur mycket insatser av respektive slag som eleven ska ha, samt vilka akademiska och sociala förmågor som vi ska fokusera på, säger Emily Katz.

 

Grafer för varje moment
I klassrummet där hon undervisar finns sex elever, en huvudlärare och två hjälplärare. På väggarna sitter bilder och de individuella arbetsplatserna är avdelade med skärmar. Vid tavlan står stolarna runt ett halvmåneformats bord där läraren sitter i mitten. Här har de genomgångar av lektionen. Alla lärare och hjälplärare är skolade i tillämpad beteendeanalys, TBA, och använder metoden i sitt dagliga arbete. Till deras hjälp finns flera olika material med tydliga beteendemanualer och akademiska manualer att använda sig av med tydliga förstärkningsscheman. Emily har ett registreringsformulär bredvid sig i varje moment barnet gör. Om de till exempel läser så registrerar Emily parallellt.

– Jag gör grafer för varje barn och moment så att det går att följa utvecklingen under lektionen. Jag har ett kriterium att förhålla mig till och mäter mot det. När de når kriteriet så kan vi arbeta vidare med nästa lektionsmoment.

Emily Katz sparar sedan alla grafer ifall BoE (Board of Education, ungefär som Utbildningsförvaltningen, reds anm.) skulle fråga, eller om en förälder vill se.

– Men det är sällan någon frågar efter det materialet. Man vill bara veta och se färdiga resultat. Att det sker en utveckling, säger Emily Katz.

Elevens måluppfyllelse och process jämförs inte, som i Sverige med en övergripande, nationell läroplan eller kursplan. Här mäts barnets egen utveckling mot sina egna förmågor och sin egen individuella kursplan. De arbetar uteslutande med TBA.

– Jag är helt övertygad om att metoden tillämpad beteendeanalys är lösningen till allt. Jag har sett metoden utveckla barn och ungas förmågor och beteenden på ett makalöst sätt, säger Emily Katz.

 

Individanpassad skolgång
Hawthorne är en public school och inte privat, vilket också är vanligt i USA. Privata skolor bekostas av föräldrarna själva och kostar mellan 90 000 och 120 000 dollar (cirka 750 000 – 1 miljon kronor) per år enligt Emily Katz. Till Hawtorne söker föräldrarna, men det är the district (ungefär som stadsdelsnämnd) som beslutar om plats. Varje år följs behovet upp och utreds för att se om barnet får gå kvar. När ett beslut om placering är taget kommer föräldrarna till skolan för ett inskrivningssamtal. Det utförs av en administratör. Under tiden träffar Emily Katz barnet.

– Jag tittar på de sociala förmågorna, de akademiska färdigheterna, språk och beteenderepertoarer. Till oss kommer elever som är högfungerade och lågfungerade, som inte pratar, som pratar, som är introverta och utåtagerande. Jag bedömer vilken grupp barnet kan passa i utifrån min lek och observation av barnet under föräldrasamtalet. Vi vill också att deras ålder ska passa in i gruppen. Vi blandar inte åldrarna hur som helst utan har spann på 7-9, 9-12 ungefär.

Skolan har inga krav på vilka färdigheter eleven ska ha när det börjar, utan träningen anpassas helt efter varje individ.

– Kan de exempelvis inte sköta hygienen så börjar vi med toaletträning. Har eleverna aggressiva beteenden eller om eleven har tendenser att skada sig själv så har alltid barnet ett en-en stöd som följer barnet hela dagen och är anställd bara för det, säger Emily Katz.

 

Håller föräldrakurser
Eleverna går i skolan 6 timmar om dagen. Utöver den akademiska utbildningen och idrott har eleverna 3x30 minuter intensiv språkträning med en logoped varje dag. Föräldrarna är inte delaktiga under skoldagen eller i skolans aktiviteter. Däremot erbjuder skolan stöd i form av utbildning.

– Jag håller i flera föräldrakurser här på skolan. Toaletträning, sömn, påklädnad och olika förstärkningssystem. Det är en stor del i mitt yrke. Men hade jag fått bestämma skulle jag lyssna till föräldrarna mer. De är till mångt och mycket experter på sina barn. Jag tror till och med att vi skulle komma längre i arbetet med eleverna om vi involverade föräldrarna mer i skolan, säger Emily Katz.

Annons