Nästa artikel

Har du en neuropsykiatrisk diagnos och vill plugga på universitet? Det finns stöd och hjälp att få.

I diskrimineringslagen uppmanas högskolan att aktivt verka för alla studenters lika rättigheter samt motverka diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

På de allra flesta av Sveriges högskolor och universitet finns extra stöd för personer med Neuropsykiatriska diagnoser. Det finns en särskild kontaktperson och samordnare av pedagogiskt stöd för studenter som möter eller upplever funktionshinder i studiesituationen. Med samordnaren kan man diskutera sina studieplaner, eventuella anpassningar av studiesituationen och behov av särskilt pedagogiskt stöd.

Särskilt pedagogiskt stöd innebär olika former av insatser och åtgärder för att undanröja, kompensera eller överbrygga hinder som kan uppkomma i studiesituationen. Det kan också vara åtgärder för att kompensera bristande tillgänglighet i studiemiljön på ett universitet eller en högskola. Förutsättningarna ser förstås olika ut beroende på enskilda studenter, studieval, ämnen och inriktningar. Särskilt pedagogiskt stöd är till exempel:

 • Förlängd tentamenstid
 • Anteckningshjälp (en kurskompis anteckningar och får ersättning för det)
 • Mentor (en specialutbildad student hjälper till med planering)
 • Tentamen i enskilt rum
 • Muntlig i stället för skriftlig tentamen eller muntlig komplettering
 • Hemtenta i stället för grupparbete
 • Anpassad kurslitteratur, till exempel talböcker
 • Extra handledning
 • Språkverkstad: rådgivning kring skrivande, hur man disponerar en uppsats eller inlämningsuppgift
 • Visst datorstöd
 • Extra handledning vid grupparbeten
 • Studier i långsammare takt.
   

Det pedagogiska stödet ses som en hjälp till självhjälp, där målet är att man blir så självständig och framgångsrik som möjligt i sina studier. En förutsättning för att få särskilt pedagogiskt stöd är att du genom intyg, utredning eller motsvarande kan styrka ditt behov av stöd.

Antalet studenter som har rätt till, och söker pedagogiskt stöd på Sveriges högskolor är många. År 2014 var det 11 063 personer. Och bara mellan 2013 och 2014 skedde en ökning på 12 procent.

Annons