Nästa artikel

  • ”Anhöriga är en viktig målgrupp för oss, de glöms ofta bort inom vården”, säger Jessica Andersson, vice ordförande i intresseföreningen Shedo.

Självskadebeteende och ätstörningar hänger många gånger ihop, och inte sällan är det personer med NPF som drabbas. Föreningen Shedo finns över hela landet och arbetar för att sprida kunskap och hjälpa såväl drabbade som anhöriga.

– Dubbelproblematiken, eller samsjukligheten, är väldigt vanlig när det gäller självskadebeteende och ätstörningar. Inom vården ser man tyvärr ofta det som separata problem och man fokuserar mycket på symtomen i stället för att se individen. Det vill vi försöka ändra på, säger Shedos vice ordförande Jessica Andersson.

Hon vet själv hur det är att kämpa med både självskadebeteende och ätstörningar. Hon vet också hur tungt det kan vara för de anhöriga.

– Många upplever maktlöshet och vet inte hur de ska hjälpa sitt barn, sin partner eller sitt syskon. Det är jättesvårt att se någon närstående göra sig illa. Anhöriga är en viktig målgrupp för oss, de glöms ofta bort inom vården, säger hon.

Även om Jessica Andersson är frisk sedan många år tillbaka, fortsätter både hon och hennes mamma att bearbeta hur det var då och hur det kändes.

 

Anhörigutbildning och mobilapp
När Shedo startade sin anhörigutbildning för ett par år sedan om självskadebeetende och ätstörningar, gick hennes mamma kursen, trots att Jessica inte hade problem längre.

– För henne var det jätteviktigt att få gå den för att få bearbeta sina upplevelser. När jag mådde som sämst fick hon aldrig något stöd. Ingen frågade hur hon mådde. Det är fruktansvärt för många att vara ensamma i sin oro och sina känslor.

På utbildningen får anhöriga även lära sig hur de bäst kan hjälpa sin närstående, men också hur de bäst kan ta hand om sig själva.
Anhörigutbildningen är bara en av de många stödinsatser som Shedo erbjuder.

Shedo har också en jourmejl dit både drabbade och anhöriga hör av sig, men även professionella som möter självskadebeteende och ätstörningar i sin yrkesroll.

Föreningen erbjuder också självhjälpsforum på internet för drabbade och anhöriga. I samarbete med Region Skåne har de tagit fram en mobilapp där drabbade kan få hjälp att hantera sin ångest med hjälp av en ”färdighetslista”.

– I appen kan man lägga till sin egen krislista, det vill säga saker man kan göra för att hantera sin ångest i stället för att skada sig själv. Vår lista är baserad på våra medlemmars och volontärers egna erfarenheter, men användaren kan själv lägga till och ta bort saker, säger Jessica Andersson.

 

Ett 60-tal volontärer
Shedo har cirka 60 volontärer och ett mindre antal anställda. Alla har egen erfarenhet av problematiken på något sätt, antingen genom att man själv varit drabbad, att man haft närstående som drabbats eller att man arbetat med problematiken inom vården.

Många av volontärerna föreläser om självskadebeteende och ätstörningar runt om i landet. Några av målgrupperna är personal inom socialtjänsten, polisen och vården, högskolestudenter, anhöriga och allmänheten. 

Shedo deltar också regelbundet i brukarråd tillsammans med politiker och representanter för landstingen.

– Vi arbetar samhällsbrett med syfte att skapa opinion och få med de drabbades röster. Det behövs mer kunskap om den här problematiken ute i samhället, säger Jessica Andersson.

 

Vill öka förståelsen
Nyligen berättade Linnea Ander, 24, sin historia med självskadebeteende i Special Nest. För hennes del var beteendet med ätstörningar och att hon skar sig själv inte ett resultat av ångest, utan av tvångstankar/OCD.

– Självskadebeteende och ätstörningar kan bero på så många saker. Det måste inte alls handla om ett sätt att snabbt dämpa ångest. Vi försöker sprida förståelse för att det destruktiva beteendet har någon form av funktion för personen ifråga. Det kan vara trauman som ligger bakom, och det är viktigt att vården ser personen, inte bara symtomen, säger Jessica Andersson.

Hon och hennes kollegor möter många som lider, men som inte anser att de har rätt att söka hjälp eftersom de tror att de inte skadar sig på ”rätt” sätt eller tillräckligt mycket.

– Det är jättehemskt att människor känner så. Det spelar ingen roll hur du skadar dig själv, så länge du har det jobbigt och behöver hjälp har du rätt att få det.

 

Stödchatt på gång
I höst börjar Shedo arbetet med att starta en stödchatt, som beräknas lanseras ett år senare, det vill säga hösten 2017. Arbetet sker i samarbete med Region Skåne.

Behovet av en chatt är stort, menar Jessica Andersson.

– Vi ser ju hur många som hör av sig till jourmejlen i dag, och att det är både drabbade och anhöriga. Chatten är en väldigt bra utökning av stödverksamheten.

 

– Vilka drabbas oftast av självskadebeteende och ätstörningar?
– Det kan drabba alla, det spelar ingen roll vilket kön du har eller hur gammal du är. Även män har ätstörningar och gör sig själv illa, men tyvärr lever föreställningen kvar i samhället om att det är ett ”tjejproblem”. Det gör att vi tappar många som behöver hjälp, för män vågar inte be om det. Vi vill bryta det här tabut.

SHEDO

  • Den ideella föreningen Shedo startade 2008 och har sedan dess har vuxit till att omfatta ett 60-tal volontärer plus ett mindre antal anställda som på olika sätt arbetar med ätstörningar och självskadebeteende runtom i landet.
  • Shedo står för ”Self Harm and Eating Disorders Organisation”.
  • Verksamheten drivs ur ett salutogent perspektiv, d.v.s. man fokuserar på framsteg, lösningar och hälsa framför problem och sjukdom. Fokus ligger också på de känslor och tankar som finns bakom ett självskadebeteende eller en ätstörning.
  • Föreningens syfte är att både sprida kunskap till olika målgrupper och att erbjuda stöd till både drabbade och anhöriga.
  • Shedo erbjuder föreläsningar (som tagits fram i samarbete med forskare vid Lunds universitet), anhörigutbildning, jourmejl, stödforum för drabbade och anhöriga (skicka ett mejl till info@shedo.se om du vill vara med i forumet).
  • Shedo har tagit fram en färdighetslista som också finns som webb-app där drabbade kan få hjälp att hantera sin ångest och skapa egna krislistor.
  • I samarbete med Region Skåne tar Shedo fram en stödchatt som ska lanseras hösten 2017.
  • Shedo har gett ut boken ”Ibland finns det inga enkla svar”, som hittills spridits i 70 000 exemplar. Boken kan beställas gratis via Shedos hemsida
  • Läs mer här
Annons