Nästa artikel

Hur hanterar man som personal utmanande beteenden i arbetet med personer med funktionsnedsättningar? ”Mycket handlar om personalens sätt att vara för att situationerna inte ska uppstå. Vi lär ut ett fokus på sig själv och sitt eget beteende.” säger Christoffer Sjöwall, utbildare i metoden Studio III.

– Tidigare var det väldigt vanligt att verksamheterna som jobbade med funktionsnedsättningar och personer med utmanande beteenden skickade personal på självförsvarskurser. Det är helt fel tänkt. Självförsvarstekniker är tänkta för att man ska skydda sig från rånare, inte på att man ska ha det i sitt arbete när man jobbar med människor. Det blir ingen bra relation, säger Christoffer Sjöwall, utbildare i metoden Studio III.

Utmanande beteenden. Bakom det neutrala begreppet ligger ofta ett stort mänskligt lidande. Våld mot andra, självskador, verbala konflikter. Det förekommer i daglig verksamhet, LSS- eller korttidsboenden, skolan. Inom verksamheterna har det funnits många metoder för att hantera problemen. Flera av dem har inneburit ett ovärdigt bemötande av personen som uppvisar problemen. Nedläggningar, isolering, bältning, medicinering, fasthållning. De historiska exemplen är många, och otäcka.

På senare år har det uppstått flera olika varianter av det som kallas lågaffektivt bemötande. En av dessa metoder är Studio III. Metoden är från början brittisk. I Sverige har det privata företag, Solhaga Enigma Education, ensamrätt på att utbilda i metoden. Deltagarna är ofta personal som jobbar inom daglig verksamhet, skolor eller boenden. Gemensamt är att deras arbetsmiljöer ställer stora krav på ett bra bemötande för att det inte ska uppstå bråk och konflikter. Brukarna är främst personer med autismspektrumtillstånd eller utvecklingsstörning, men även adhd.

Christoffer Sjöwall tycker sig se att det tidigare funnits en kunskapslucka kring hur man bäst bemöter de personer med NPF-diagnoser som lätt blir aggressiva. Pedagogiska knep och kommunikationsfärdigheter att ta till när allt fungerar bra och stämningen är på topp har funnits i överflöd. Däremot har det varit tunnare med verktyg att ta till när saker inte går som det var tänkt.

– Vad gör vi när det är kaos? Vad gör vi när personen är väldigt stressad och orolig, och inte är mottaglig för pedagogik? Den pusselbiten har saknats, säger Christoffer Sjöwall.

 

Hantera våldsamma situationer
I Studio III-kurserna ingår flera komponenter. En av dem är en fysisk del i syfte att lära deltagarna att hantera situationer som eskalerat till den grad att det uppstått våld. Men Christoffer Sjöwall är noga med att poängtera att Studio III-utbildningen har ytterst lite gemensamt med en självförsvarskurs.

– En missuppfattning är att Studio III också lär ut en massa grepp och sådana saker, men det gör man inte. Självförsvarstekniker med grepp och sådant, det pysslar vi inte med. Det vi gör är att lära ut hur man på ett smidigt sätt kan glida undan ett grepp utan att personen blir mer stressad och upprörd, säger han.

Har man som personal hamnat i en situation där man måste hantera våld, då har det redan gått för långt. Därför är det ineffektivt att fokusera på den delen, menar Christoffer Sjöwall. I stället läggs majoriteten av utbildningstiden på förebyggande tekniker, så att de våldsamma situationerna inte ens uppstår.

– Mycket handlar om personalens sätt att vara för att situationerna inte ska uppstå. Vi lär ut ett fokus på sig själv och sitt eget beteende. Det kan vara saker som hur man berör, om man ska beröra, att man inte ska titta så mycket i ögonen, att prata med lugn röst, att inte vara i vägen utan stå vid sidan av så att personen kan gå därifrån om den vill.

De här komponenterna ingår i det som kallas lågaffektivt bemötande. Teorin är att en konflikt kan eskalera om en person utsätts för vissa känslor, exempelvis ilska. Detta sker genom att känslan – affekten – “smittar”. Om man blir medveten om vad man själv utstrålar kan det gå att hindra upptrappningen av konflikten.

– Vi ägnar ungefär två tredjedelar av kursen åt lågaffektivt bemötande, berättar Christoffer Sjöwall.

 

Kunskap om lagen är viktig
En annan viktig del i Studio III-utbildningen är att gå igenom de lagar som styr vad man som personal får och inte får göra för att hantera konflikter.

– Man får inte låsa in, hålla fast eller bestraffa andra människor. Det ingår i de mänskliga rättigheterna. Men det förekommer ändå i verksamheterna att man jobbar med bestraffningar, inlåsningar eller fasthållningar. Därför är de här bitarna viktiga att gå igenom ordentligt när vi påbörjar utbildningen.

Hur effektiv är då Studio III-metoden? Det är svårt att svara på. Den största komponenten, lågaffektivt bemötande, har inte utvärderats tillräckligt noggrant för att det ska gå att dra några långtgående slutsatser om dess effektivitet. Det skriver socialstyrelsen i en sammanställning av kunskapsläget om bemötande av utmanande beteende, som publicerades i juni i år.

Detta är dock inte samma sak som att säga att metoderna är verkningslösa. Flera mindre studier har givit stöd åt att både lågaffektivt bemötande och Studio III-metoden i sin helhet kan minska förekomsten av bland annat självskador och våldsamt beteende.

Annons