Nästa artikel

Inger Pripp tillträder den 4 september 2015, som grundskoledirektör i Stockholms stad. Hennes uppdrag är stort, hon är ytterst ansvarig för Stockholm stads alla grundskolor. Ett uppdrag där det ingår att på sikt se till att alla elever i de kommunala grundskolorna lyckas nå goda studieresultat. Även de elever som har en NPF-diagnos.

Stockholms stads skolorganisation är stor. Förutom flera tusentals elever i grundskolan så omfattas organisationen av lärare, elevhälsa, rektorer och grundskolechefer. Det är genom många led Inger Pripp, som grundskoledirektör, ska arbeta för att nå eleverna.

– Det behövs ett starkt samarbete och en tydlig kommunikation när det är många led, säger hon.

Inger Pripp har en bakgrund som lärare med ytterligare utbildning inom specialpedagogik och svenska som andra språk. Hon har arbetat som rektor och skolchef i många år och i ett flertal kommuner. Utöver det så har hon fyra egna barn varav två har haft svårigheter i skolan.

– Jag har som förälder sett mitt barn från ”andra hållet”. Jag har själv upplevt frustration över att mitt barn inte fått adekvat hjälp. Den insikten har jag burit med mig som skolledare.

Inger Pripp är övertygad om att elever så långt det är möjligt ska finnas i sitt naturliga sammanhang.

– Det är utgångspunkten, men ibland måste vi hitta andra lösningar.   

 

Elevhälsan ett nav
Arbetet i skolan handlar om att skapa goda relationer mellan elever och lärare, menar Inger Pripp. Hon lyfter fram elevhälsan som ett viktigt nav i skolan. Alla inom elevhälsan har en viktig uppgift att stödja rektor och lärare i det hälsofrämjande arbetet.

– Den elevhälsa som finns på en skola behöver finnas bland eleverna för att kunna se utsatthet och föreslå åtgärder.

Inger Pripp återkommer vid ett flertal gånger under intervjun till bemötandet och svårigheten att kommunicera. Hon är bekymrad över att det inte är något alla lärare har med sig från lärarutbildningen. Hon menar att det krävs på alla plan och mellan alla parter i skolvärlden.

– Förutsättningarna för att en elev ska lyckas i skolan, även om man har en NPF-diagnos, är att hem och skola samverkar. När det uppstår problem i kommunikationen mellan hem och skola beror det ofta på att vi har olika bilder av hur det är. Mötet uteblir och ett ställningskrig kan uppstå. För det enskilda barnet är det av yttersta vikt att vi hittar samförstånd, annars blir elevens utveckling och lärande lidande.

 

Hem och skola måste samarbeta
Inger Pripp menar att det blir ett problem när skolan går i försvar.

– Som skola måste man kunna erkänna om man har misslyckats. Jag tänker att det handlar om en okunskap hos skolan snarare än ovilja. Man får inte lägga arbetet på föräldrarna, föräldrarna måste kunna slappna av när deras barn är i skolan. Men skolan kan behöva kunskap från föräldern om barnets sätt att lära och fungera.

För att lyckas med de barn som har stora svårigheter i skolan menar Inger Pripp att det är viktigt att ”slå en ring” runt barnet där alla professioner inklusive föräldrar systematiskt samarbetar och tydligt förankrar respektive parts ansvar för den enskilde eleven. Det är viktigt att det enskilda barnet också är med i processen om förmågan finns.

– Strukturerat arbete, där det tydligt framgår vilket ansvar var och en av de inblandade parterna har, ser jag som A och O för ett fungerande arbete.

 

Hur ska du lyckas med förändringsarbetet?
– Det är gigantiska saker att ta tag i. En organisation behöver alltid jobba med ständiga förbättringar. Vad som krävs i Stockholm vet jag inte än, jag har för lite insikt i det. Jag behöver läsa på, lyssna in och se vad som sker. Hur är det på den plats där barnet verkligen befinner sig? Mitt mål är att alla elever ska få det stöd och den hjälp de behöver för att nå uppsatta mål, oavsett funktionsnedsättning eller inte.

Annons