Nästa artikel

För att öka måluppfyllelse, främja skolnärvaro och psykisk hälsa för alla barn och elever har SPSM tagit fram ett studiepaket om NPF som är tänkt för alla som möter barn och elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i skolan.

– Förståelse och kunskap om till exempel autismspektrumtillstånd och adhd ger en god grund att möta och arbeta pedagogiskt med alla barn och elever. Det borde egentligen vara obligatoriskt i alla typer av lärar- och pedagogutbildningar, säger Thomas Ahlstrand, rådgivare inom Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, i ett pressmeddelande.

SPSM har tagit fram ett studiepaket kring NPF och därmed en möjlighet för skolor och förskolot till kompetensutveckling inom området.

Studiepaketet innehåller filmer, föreläsningar, texter och reflektionsfrågor som ger en generell kunskap om perception och kognition, det vill säga hur sinnesintryck och information upplevs och bearbetas.

Materialet är främst avsett för att användas i ett kollegialt lärande, till exempel i arbetslag, men kan även användas på egen hand. Målet är att de som går utbildningen ska:

  • få en grundläggande förståelse för och ökad kunskap om barns och elevers olika perceptuella och kognitiva förutsättningar.
  • fått inblick i hur det kan vara att leva med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt hur det kan upplevas att vara vårdnadshavare till ett barn med NPF
  • få kännedom om anpassningar och organisationsstrukturer som kan ge förutsättningar att skapa en tillgänglig lärandemiljö och ökad delaktighet för alla barn och elever.
Annons