Nästa artikel

Attentions nya rapport visar att skolan fortfarande är svår för många med NPF. Dessutom påverkas familjerna negativt.

I en ny rapport som Riksförbundet Attention har gjort framkommer att skolgången fortfarande är svårt för många elever med NPF. Skolsituationen får också negativa konsekvenser för hela familjen. Mer än hälften (52 procent) av föräldrarna i Attentions enkät uppger att brister i stöd lett till att de gått ned i arbetstid och sex av tio (64 procent) har fått sämre hälsa.

Attention har utarbetat förslag på förbättringar. De finns att läsa i rapporten.

Enkäten genomfördes i oktober 2015 och 1707 personer deltog. Knappt tre fjärdedelar (74 procent) av de som svarat har barn som går i grundskolan, 15 procent har barn i gymnasieskolan. Övriga har angett att de har barn i särskolan , gymnasiesärskolan (1 procent), resursskola (7 procent) samt i specialskolan (1procent).

Annons