Nästa artikel

Premium Epilepsi är oproportionerligt vanligt bland personer med autismspektrumtillstånd. Att få ett anfall är ofta mycket oroande och påfrestande för den drabbade. Men anfallen kan också leda till att hjärnan påverkas fysiskt. Bland annat kan områden i hjärnan minska i storlek till följd av att cellerna dör. Därför är det viktigt att undvika att anfallen sker.

Orsaken till varför epilepsi är så mycket vanligare bland dem som har autism är inte klarlagd. Ett av de förslag som lagts fram handlar om att autism och epilepsi båda innebär avvikelser i hur hjärncellerna kommunicerar med varandra, i de så kallade synapserna. Bland personer som har både autism och intellektuell funktionsnedsättning är epilepsi särskilt vanligt. Där är det ungefär en tredjedel som har epilepsi, jämfört med färre än en procent bland befolkningen i stort. Men

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Annons