Nästa artikel

KBT för behandling av psykisk ohälsa skulle kunna bli bättre. Först i kombination med MI, motiverande samtal, uppnår behandlingen sin fulla potential. Det är tesen bakom forskningsprojektet Addapt.

På Kompetenscentrum för psykoterapi undersöks ohälsosamma levnadsvanor i gruppen människor med psykiatriska problem, där NPF är en av de grupper som är överrepresenterade. Det handlar om fyra områden: ohälsosamma matvanor, otillräcklig fysisk aktivitet, riskbruk av alkohol och tobaksbruk.

En metod som rekommenderas för att förebygga och behandla ohälsosamma levnadsvanor är KBT, kognitiv beteendeterapi – en populär typ av terapi som används på många olika områden inom vården.

Benjamin Bohman är ställföreträdande enhetschef på Kompetenscentrum för psykoterapi. Dessutom är han medicine doktor, psykolog och ansvarig för forskningsprojektet Addapt. Han ser möjligheter att förbättra effekten av KBT.

– Folk kanske inte är fullt medvetna om att det finns en stor förbättringspotential i KBT.

Ungefär hälften av alla med tvång som ges KBT svarar inte optimalt.

Ändå är det den behandling som rekommenderas framför andra. Men även här finns det ett stort förbättringsutrymme, säger han.

 

Krävs motivation för beteendeförändring
Han har tillsammans med sin forskargrupp jobbat med att just försöka förbättra KBT.

– Ett sätt skulle kunna vara att kombinera KBT med motiverande samtal, MI. Patienter som är motiverade får KBT direkt, de behöver ingen motivationsfas. Men patienter som är ambivalenta till beteendeförändring kan behöva en fas då man verkligen motiverar dem till förändring innan man påbörjar själva KBT-behandlingen, menar Benjamin Bohman.

Det kan också gälla patienter som under behandlingens gång sviktar i motivation, eller om det blir för svårt med motivationen i slutet av behandlingen då man ska klara det mer själv. I studien ingår personer över 18 år inom öppenpsykiatrin som har en primärdiagnos av ångest eller depression. Flera av dem kan också ha en NPF-problematik, vilket ofta medför svårigheter med koncentration, generalisering, planering och just motivation.

– Jag tror att man måste förstå att vissa patienter inte är nog motiverade att påbörja en beteendeförändring. Då måste man jobba med ökad motivation först.

 

Hoppas på bredare kompetens
Än vet de inte om kombinationen av KBT och MI är någon vinnande metod.

– Alla patienter har behandlats färdigt och vi håller på att sammanställa data.

Den första publikationen beräknas komma till våren.

– Jag hoppas att det visar sig att kombinationen MI och KBT är bättre än bara KBT. Dessutom hoppas jag att det leder till att de som redan kan KBT i sin profession ska lära sig MI, och att kombinera dessa två metoder, säger Benjamin Bohman.

Studien Addapt

ADDAPT står för Anxiety, Depression, Diet, Alcohol, Physical activity, and Tobacco. Studien går ut på att testa en nyutvecklad modell som integrerar motiverande samtal och
kognitiv beteendeterapi för samtidig behandling av ångest eller depression och ohälsosamma levnadsvanor förknippade med kost, alkohol, fysisk aktivitet eller tobak.

Annons