Nästa artikel

Sveriges kommuner får under 2016 chansen att vässa sin kompetens om funktionsnedsättningar. Främst berörs personal i LSS-verksamheter och äldreomsorg.

Regeringen satsar totalt 190 miljoner kronor under 2016 för att höja kompetensen för dem som arbetar närmast personer med funktionsnedsättningar. 178 av de 190 miljonerna ska fördelas direkt till Sveriges kommuner via Socialstyrelsen. Satsningen berör alla utförare som kommunerna har avtal med eller driver själva.

­– De som träffar brukarna i sitt arbete ska få möjligheter att höja sin kompetens. Baspersonal inom LSS har tidigare inte omfattats av kunskapssatsningen. Vi ser att det finns behov, säger Karin Flyckt, Socialstyrelsens samordnare av funktionshinderfrågor.

 

Högre kvalitet för NPF
Chefer och utredare inom verksamheter som arbetar inom vård och omsorg ingår sedan tidigare i regeringens satsning på att öka kunskaperna om funktionsnedsättningar.

Personer med till exempel neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kan se fram emot högre och jämnare kvalitet inom äldreomsorg, daglig verksamhet, assistans och ledsagning, menar Karin Flyckt.

­– Långt ifrån alla verksamheter lever upp till våra rekommendationer. Kunskaperna är viktiga.

 

Upp till varje kommun
Kommunerna får använda pengarna hur de vill så länge som det handlar om kompetenshöjning. Utbildningar till stora grupper av anställda är en utmaning för kommunerna, erkänner Karin Flyckt. Anledningen är förstås att vikarier för dem som går på utbildning kostar mycket pengar.

­– Utbildning är en fråga som vi behöver titta på. Webbutbildning kan vara ett alternativ. Jag hoppas att det här leder till att personal som personer med funktionsnedsättningar möter i verksamheten förstår mer om hur det är att leva med funktionsnedsättning, säger Karin Flyckt.

 

Jämlikhet viktig aspekt
Åsa Regner (S), barn-, äldre- och jämställdhetsminister, skriver i regeringens beslutsunderlag att frågor om jämställdhet och jämlikhet är viktiga att beakta i kunskapslyftet. Det ska inte råda skillnader i förutsättningar för funktionshindrade i Sverige på grund av kön, etnicitet eller bostadsort. Utövare ska så långt som möjligt ta hänsyn till varje individs behov.

­– Jag hoppas på mer jämlika möten, säger Karin Flyckt.

Kommunerna ska efter genomförda satsningar redovisa vad de gjort senast 30 juni 2017.

Annons