Nästa artikel

När regeringens särskilda utredare Malin Gren Landell i går presenterade slutsatser av utredningen om problematisk elevfrånvaro poängterade hon vikten av tydlighet för att skolor ska veta när det är dags att uppmärksamma frånvaro. Annars får vi inte en likvärdig skola, menar hon.

Några av de åtgärder som utredningen föreslår är:

 – Synliggöra problematisk frånvaro i skollagen genom att bland annat föra in i lagen att skolan, framför allt rektorn, ska ha en skyldighet att skyndsamt utreda orsakerna till frånvaro och sätta in åtgärder.

– En nationell enhetlig definition av vad problematisk frånvaro är. Utredningen föreslår ”Frånvaro i sådan omfattning att frånvaron riskerar att ha negativ inverkan på elevens utveckling mot utbildningens mål”.

– Uppmärksamma frånvaro för att öka närvaro, registrera och följ upp för att kartlägga mönster.

– Stärka elevhälsans arbete för elevers hälsa, lärande, trygghet och närvaro.

– När skolor reagerar beror på vad man har satt för gräns, så ska det inte vara. Det ska vara likvärdigt och vi ska reagera. Det är en väldigt liten kostnad att reagera – med en väldigt stor effekt. En omfattande frånvaro som får pågå under lång tid innebär stora kostnader och resulterar i utanförskap. Elever ska vara saknade av skolan, sa Malin Gren Landell under pressträffen i måndags då hon överlämnade betänkandet ”Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera” från utredningen ”Att vända frånvaro till närvaro” till utbildningsminister Gustav Fridolin (MP).

Malin Gren Landell presenterade under träffen utredningens slutsatser, och började med att informera om att 20 000 elever i de obligatoriska skolformerna hade omfattande ogiltig frånvaro under hösten 2015, enligt siffror från Skolinspektionen.

– Ströfrånvaro, som ingick i Skolinspektionens undersökning som presenterades i somras, är en inkörsport till långvarig frånvaro. Det som inte ingick i den undersökningen är giltig frånvaro, men det vet vi ofta är en början till ogiltig längre frånvaro. Därför har vi uppmärksammat även den. Alla de här formerna av frånvaro är en risk för att inte nå kunskapsmålen och målen för utbildningen som även innefattar de sociala målen.

Utbildningsministern avslutade med att påpeka vilka insatser som behöver göras.

– Det handlar om insatser för att det ska finnas tillräckligt med personal i skolorna, där har vi våra viktigaste och största finansieringar, insatser för stärkt specialpedagogik, insatser för elevhälsa samt studie- och yrkesvägledning och, förstås, läsa-skriva-räkna-garantin. Nu kommer de här förslagen skickas ut på remiss för att sedan kunna tas vidare och bli både lagstiftning och tas vidare i andra utredningar, sa Gustav Fridolin (MP).

Kategorier: 
Politik
Annons