Nästa artikel

1 700 elever i Sveriges skolor rapporteras ha ogiltig sammanhängande frånvaro i en månad eller mer. Antalet elever som har upprepad ogiltig ströfrånvaro är 18 000. Det visar Skolinspektionens nya rapport

Det har gått sex år sedan den senaste kartläggningen av ogiltig skolfrånvaro genomfördes. Skolinspektionen presenterar nu en ny rapport med  en aktuell bild över storleken på den ogiltiga frånvaron i Sveriges grundskolor.

Enkätresultaten visar att det under hösten 2015, var nästan 1 700 elever som rapporterats ha ogiltig sammanhängande frånvaro i en månad eller mer och drygt 18 000 elever rapporterades ha upprepad ogiltig ströfrånvaro.

Skolinspektionen kan konstatera att skolorna idag har betydligt bättre kännedom om den ogiltiga frånvaron, vilket anses vara en positiv utveckling. Det ökar möjligheten att tidigt upptäcka frånvaron och därmed minska risken för att den utvecklas till omfattande frånvaro. Kvar återstår dock det svåraste - att utveckla det arbetet som går bortom administrativa rutiner så som frånvarorapportering. 

Den ogiltiga frånvaron är mest utbredd i årskurs 7-9 men även i årskurserna 1-6 förekommer både sammanhängande frånvaro och upprepad ströfrånvaro. Den sammanhängande frånvaron är stort sett lika vanligt bland pojkar och flickor, medan ströfrånvaron är vanligare bland pojkar än flickor i alla årskurser. 

Vårdnadshavarna ska med sitt tillsynsansvar se till att barnet går till skolan, skolan har i sin tur ett ansvar att eleven får en trygg skolgång och deltar i de obligatoriska inslagen. Det är sedan hemkommunen som har det yttersta ansvaret för att se till att eleven fullgör sin skolplikt. En förutsättning för att kommunen ska kunna kontrollera att alla skolpliktiga elever fullgör sin skolplikt och får sin rätt till utbildning tillgodosedd är att de har rutiner för skolpliktsbevakningen och för arbetet med frånvaro.

Nio av tio kommuner hade 2015 riktlinjer för arbetet med frånvaro. Det är en ökning från 2009 då motsvarande siffra var åtta av tio. 2007 var det knappt hälften av alla kommuner som hade riktlinjer för arbetet med frånvaro.

En kvalitativ rapport om långvarig frånvaro beräknas att publiceras hösten 2016 med den övergripande frågeställningen: Har elever med omfattande ogiltig frånvaro fått den hjälp de behöver för att kunna återkomma till skolan och fullgöra utbildningen?

Annons