Nästa artikel

För att träna barn och ungdomars sociala färdigheter och beteenden håller KIND och BUP på att utveckla sitt forskningsprojekt Kontakt till att fungera i skolans miljö.

Projektet Kontakt är ett forskningsprojekt som bedrivs av KIND och BUP. Det är en manualbaserad, strukturerad social färdighetsträning i grupp som bygger på KBT-principer. Barnen och ungdomarna som medverkar har högfungerande autism med IQ över 85. Studien har visat en utveckling av sociala och adaptiva färdigheter och kommunikation och minskning av repetitiva och stereotypa beteenden och intressen.

Projektet avslutas i december 2015.

KIND håller nu på att utveckla konceptet Kontakt till att passa skolans miljö. Projektet kallas Skolkontakt, och där vill de fokusera på att träna de sociala färdigheterna och de sociala grundbeteendena i barnen och ungdomarnas vardagsmiljö.

– Man vet idag att cirka 15 procent av eleverna i skolan visar på svårigheter avseende social kompetens. Studier har visat på samband mellan social kompetens, relationer med jämnåriga och skolframgångar. Låga skolresultat är också förknippade med dåligt mående i vuxenliv och låg status i skolan ger en ökad risk för låg utbildningsnivå, arbetslöshet och psykiska besvär, säger Christina Coco, psykolog och gruppledare för projektet.

 

En individuell insats
En ny manual utarbetas för skolans personal. Skolkontakt-träningen ska ske tre gånger i veckan utifrån olika teman. Deltagarna ska få träna på social interaktion, konflikthantering, ögonkontakt, problemlösning, social kompetens, ansiktsmimik och kroppsspråk, förstå sin egen roll i sociala sammanhang, självförtroende och att lyssna på andra och berätta för andra om sig själv.

– Vi använder oss av gruppdiskussioner, rollspel, emotionsigenkänning, charader, samspelsövningar, gruppaktiviteter, beteendeanalys, känslouttryck och en känslotermometer för att kunna gradera sina känslor för att förstå sig själv, säger Christina Coco. Vi har fasta inslag i träningen så som inlednings- och avslutningsrunda, utskick till föräldrar och lärare, hemuppgifter, fika och dagordning. Vi har återkommande saker som att repetera regler för gruppen och en gemensam aktivitet. Vi har också valbara inslag så som till exempel temadiskussioner.

Skolkontakt är inte tänkt att vara något för alla elever i en skola eller en klass, utan en insats för de elever som behöver det. Träningen anpassas utifrån individens beteenden eller brist på beteenden.

– Sociala svårigheter som ligger i fokus är beteenden som försvårar en individs förmåga att skapa meningsfulla relationer, vilket kan leda till social isolering, säger Christina Coco.

Skolkontakt pågår just nu som en studie på Thomasgymnasiet i Strängnäs. Resultaten av den kommer att analyseras under hösten 2015.

 

 

Kategorier: 
Skola
Annons