Nästa artikel

Den psykiska ohälsan växer i samhället - och för större genomslagskraft krävs samverkan. Därför har landstinget och kommunerna i Stockholms län tillsammans med Nationell samverkan för psykisk hälsa, NSPH, tagit fram en gemensam handlingsplan för psykisk hälsa som sträcker sig från 2016 till 2020.

I arbetet med att ta fram handlingsplanen har även organisationer för patienter och anhöriga varit delaktiga. Och i förverkligandet av planen ska skola, socialtjänst, omsorg, psykiatri samt hälso- och sjukvård arbeta tillsammans.

– Tillsammans med kommunerna vill vi samverka med varje enskild individs behov i fokus. Särskilt fokus ligger på barn samt unga kvinnor och äldre män, som vi vet är särskilt utsatta för psykisk ohälsa, säger Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdslandstingsråd samt ordförande i landstingets hälso- och sjukvårdsnämnd, i ett pressmeddelande.

I handlingsplanen lyfter man exempelvis fram följande åtgärder i syfte att förbättra den psykiska hälsan i Stockholms län: ökad satsning på förebyggande, tillgängliga och tidiga insatser, riktat uppsökande arbete mot identifierade riskgrupper och samverkan mellan berörda parter kring hur man kan hitta bra arbetssätt för att minska problematisk skolfrånvaro. Dessutom ska bland annat en långsiktig strategi för kompetensutveckling kring psykisk hälsa tas fram för länet och ett annat mål är att uppnå ett närmare samarbete mellan kommuner, landsting och patient-, brukar- och anhörigorganisationer för att tidigare kunna fånga upp behov och önskemål.

Kategorier: 
Politik
Annons