Nästa artikel

LÄSARFRÅGA: Hej Specialpedagogen! Jag har en son med adhd som går i årskurs fem. Sedan årskurs två har han mer eller mindre suttit utanför klassrummet och nu blev han avstängd från skolan på obestämd tid då han slagit en bok i ryggen på en lärare. Efter att ha pratat med en väninna förstod jag att det ska finnas åtgärdsprogram och en handlingsplan. Men det verkar inte skolan ha. Får de göra så här?

Hej! Om det är som du skriver så är svaret nej. De får inte göra såhär. Det finns tydliga lagar och riktlinjer om hur man ska agera från skolans sida då ett barn behöver stöd för att fungera i skolan och på ditt meddelande låter det inte som att man har skött detta enligt regelboken. Då en elev inte fungerar i klassrummet eller riskerar att inte nå kunskapskraven trots åtskilliga försök att anpassa undervisningen så behövs andra åtgärder. Då har skolan insatser som kallas för extra anpassningar och särskilt stöd. Extra anpassningar och särskilt stöd handlar om hur skolan ska arbeta för att ge eleven rätt förutsättningar att lyckas. Det är skolans ansvar att ge eleven den undervisning han eller hon behöver och skolans får aldrig ge upp om en elev.

 

För att få till bra anpassningar i undervisningen behöver ni vårdnadshavare vara delaktiga i samtalen om barnet. Det är viktigt att skolan är lyhörda då ni berättar om hur ni anpassar krav och bemöter ert barn i hemmet. Det är också viktigt att ni föräldrar lyssnar in skolan. Det handlar om att arbeta ihop, inte mot varandra. Det här borde ha skett för länge sedan i ert fall. Läraren är till en början skyldig att tillsammans med elevhälsan skapa en komplett bild av hur det fungerar i skolan. När fungerar undervisningen? När fungerar den inte? Varför? I skolan skiljer man på extra anpassningar och särskilt stöd. Det är insatsernas omfattning och varaktighet som skiljer dem åt. Stöd i form av extra anpassningar är av yttersta vikt för elever med adhd för att de ska lyckas i skolmiljön. Det handlar helt enkelt om att göra undervisningen mer tillgänglig. Sådana exempel kan vara att ha ett särskilt schema över skoldagen, ett bemötande med krav utifrån vad eleven klarar av, möjligheten att lyssna på musik medan man jobbar, extra tydliga instruktioner, digitala hjälpmedel, anpassade läromedel, färdighetsträning och enstaka specialpedagogiska insatser. De extra anpassningarna ska läraren göra inom ramen för den ordinarie undervisningen och för många elever med adhd behövs bara detta för att skapa en tydligare struktur och förståelse för skolvardagen.

 

Särskilt stöd är insatser av mer omfattande karaktär som normalt inte går att genomföra inom ramen för den ordninarie undervisningen. Rektor ska se till att det genomförs en utredning om särskilt stöd innan skolan bestämmer sig för att genomföra en insats. Det är det särskilda stödet som sedan dokumenteras i ett åtgärdsprogram. I ditt fall förvånar det mig att det inte skett då du säger att din son suttit enskilt utanför klassrummet. Några exempel på särskilt stöd är just enskild undervisning, placering utanför den ordinarie klassen, regelbundna specialpedagogiska insatser i ett visst ämne eller anpassad studiegång, vilket innebär att man avviker i tiden från skolans timplan. Dokumentation på de extra anpassningar som genomförs i skolan ska finnas då din son inte får betyg ännu. De extra anpassningarna skrivs i den individuella utvecklingsplan som din son har. Åtgärdsprogrammet beskriver det särskilda stöd som en elev får och ska handla om skolans insatser för att ditt barn ska nå kunskapskraven. I ditt fall låter det som om detta genast måste upprättas då din son ska få betyg om ett år. Det är rektor som ansvarar för att ha rutiner för arbetet med extra anpassningar och stöd.

 

Du skriver också att din son blivit avstängd på obestämd tid. Ett sådant beslut kan man inte ta från skolans sida. Det är rektor som tar beslutet om att stänga av en elev och det ska ske under en kortare period medan man utreder hur stödinsatserna ska se ut kring eleven. Ta kontakt med rektor för ett samtal och be om ett möte där ni reder ut hur stödinsatserna ska se ut för din son. Be sedan om ett datum direkt i mötet för en uppföljning då ni utvärderar insatserna och skapar nya om de ni bestämde tidigare inte visar sig fungera.

 

Lycka till!

Kategorier: 
Skola
Annons