Nästa artikel

  • Hanna Bastrup är intressepolitisk samordnare på Autism Sverige.

  • Genrebild. Flickan på bilden har ingen koppling till innehållet i texten.

Premium Många flickor med autism har det svårt i skolan. De mår sämre, har fler frånvarodagar och får stöd och anpassningar i mindre utsträckning än pojkarna med diagnosen. Detta framkommer av Skolenkäten 2022 från Autism Sverige, som jobbar för att skolan ska bli bättre på att upptäcka och hjälpa flickor med autism.

Autism Sveriges Skolenkät 2022, som har genomförts av Novus, tecknar en dyster bild över skolsituationen för flickor med autism. I enkäten, som besvarades av cirka 2500 medlemmar med barn i åldern två till 20 år, framkom bland annat att flickor med autism har högre frånvaro och lägre trivsel i skolan än pojkarna med diagnosen. Föräldrarna uppgav också att flickorna i lägre utsträckning får det stöd och de anpassningar som de behöver, vilket gäller både i själva undervisni

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Skola
Annons