Nästa artikel

Behovet av kunskap om språkstörning är stort i landets skolor och förskolor. Spsm har nu tagit fram en skrift med tips på hur man kan arbeta för att skapa goda förutsättningar för elever som har språkstörning.

”Arbeta med språkstörning i förskola och skola”

SPSMs nya informationsmaterial Arbeta med språkstörning i förskola och skola ska bidra till förståelse och ge tips om hur du kan arbeta för att skapa förutsättningar för barn och elever som har språkstörning.

Behovet av skriften har framkommit i Spsms möten med förskollärare och lärare.

Skriften riktar sig i första hand till skolpersonal och andra yrkesgrupper som möter barn som har funktionsnedsättningen grav språkstörning, men kommer också att kunna användas som informationsmaterial till vårdnadshavare. Materialet går att ladda ner gratis via Spsms sida.

– Det finns ett enormt stort behov av kunskap och verktyg i hur man ska bemöta barn med språkstörning.

Det säger Pia-Lotta Sahlström, enhetschef för resurscenter tal och språk på Specialpedagogiska skolmyndigheten. Hon är en av dem som arbetat fram ett material som ska kunna vara till stöd för pedagoger i skola och förskola och till viss del även föräldrar.

– Jag hoppas verkligen att skriften bidrar till diskussion och att lärare funderar över om problematiken kring ett barn kan ha en språkstörning. Det är så viktigt att barnet får ett tidigt stöd som gör att det lyckas i skolan.

 

Varierande kunskaper
Pia-Lotta Sahlström och hennes team har specifik kunskap om grav språkstörning och arbetar med att besöka skolor och förskolor som behöver råd och stöd i tillvägagångssätt kring barn med problematiken.

– Det handlar mycket om hur miljön ser ut och vilka förutsättningar som finns där, säger hon.

Kunskapen om just språkstörning varierar väldigt mycket, även inom verksamheterna. Flera pedagoger tycker ofta att de testat allt och vill ha ytterligare hjälp i både bemötande men också konkreta råd om arbetsmaterial. Och det finns väldigt lite information om just språkliga svårigheter på marknaden, enligt Sahlström.

– Därför har vi arbetat fram ett material som kan bidra till förståelse och ge tips om hur du kan arbeta med språkstörning. Vi har haft ambitionen att det ska vara lättillgängligt för lärare och förskollärare.

 

Helhetsperspektiv
I materialet beskrivs bland annat vad en språkstörning är, hur man kan kartlägga och planera stödinsatser och så ges konkreta tips till pedagoger. Dessutom finns ytterligare lästips angivna.

Skriften innehåller även en del som handlar om samarbetet med föräldrarna till barnet något som Pia-Lotta Sahlström säger är viktigt.

– Familjen är jätteviktig för barnet och då är det naturligt att samarbeta med föräldrarna så att de också kan få verktyg i sitt möte med barnet. Det skapar en helhet.

Vid arbetet med barn med språkstörning måste fokus ligga på att alla elever kan utvecklas, menar Pia-Lotta Sahlström.

– Frågorna man ska ställa sig själv är vad finns det för möjligheter? Och hur kan jag hjälpa till på bästa sätt?

Special Nest har tidigare skrivit om att en språkstörning sällan kommer ensam, utan nästan alltid hand i hand med en NPF-diagnos.

– Det är inte alltid så lätt att veta vad som är vad. Och det handlar inte om att man bemöter barnet specifikt utifrån sina olika diagnoser utan man behöver hela tiden ha ett helhetsperspektiv, säger Pia-Lotta Sahlström.

Annons